Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2140(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0368/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0368/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 14
CRE 18/01/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0004

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

14.  Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ [2015/2140(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0368/2015)

Ο Werner Langen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bendt Bendtsen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Sergio Gaetano Cofferati (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Alfred Sant, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Ελευθέριος Συναδινός, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eva Paunova, Tonino Picula, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness και Jeppe Kofod.

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager, Werner Langen και Νότης Μαριάς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου