Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0096(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0367/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0367/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 15
CRE 18/01/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.3
CRE 19/01/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 23/06/2016 - 8.7
CRE 23/06/2016 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0003
P8_TA(2016)0286

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Ο Gabriel Mato παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Gabriel Mato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου