Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург

16. Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Benedek Jávor (заместник-председател от комисията ENVI) представи възражение.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Ivo Belet, от името на групата PPE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Bart Staes, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose и Herbert Reul.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini и Mark Demesmaeker.

Изказаха се: Benedek Jávor и Elżbieta Bieńkowska.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 3.2.2016 г.

Изказа се Gerben-Jan Gerbrandy, който поиска също така реакция от страна на Съвета.

Правна информация - Политика за поверителност