Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

16.  Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (συζήτηση)
CRE

Ο Benedek Jávor (Αντιπρόεδρος της επιτροπής ENVI) παρουσιάζει την ένσταση.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Bart Staes, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose και Herbert Reul.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini και Mark Demesmaeker.

Παρεμβαίνουν οι Benedek Jávor και Elżbieta Bieńkowska.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.2.2016.

Παρεμβαίνει ο Gerben-Jan Gerbrandy, για να ζητήσει και από το Συμβούλιο να αποφανθεί.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου