Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. - Strasburg

16. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (debata)
CRE

Benedek Jávor (wiceprzewodniczący komisji ENVI) przedstawił powód sprzeciwu.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Barta Staesa, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose i Herbert Reul.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini i Mark Demesmaeker.

Głos zabrali: Benedek Jávor i Elżbieta Bieńkowska.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 3.2.2016.

Głos zabrał Gerben-Jan Gerbrandy, z wnioskiem o reakcję także ze strony Rady.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności