Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg

16. Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (debatt)
CRE

Benedek Jávor (vice ordförande för ENVI-utskottet) redogjorde för invändningen.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Bart Staes, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose och Herbert Reul.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini och Mark Demesmaeker.

Talare: Benedek Jávor och Elżbieta Bieńkowska.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 3.2.2016.

Talare: Gerben-Jan Gerbrandy, som också begärde att rådet skulle reagera.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy