Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявление на председателството
 4.Състав на Парламента
 5.Проверка на пълномощията
 6.Състав на комисиите
 7.Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността)
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Предложение за акт на Съюза
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (разискване)
 15.Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I (разискване)
 16.Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (разискване)
 17.Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (разискване)
 18.Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС (разискване)
 19.Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (кратко представяне)
 20.Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Даряване на непродадените хранителни продукти на благотворителни организации (писмена декларация)
Протокол (179 kb) Присъствен списък (59 kb) Приложение 1 (12 kb) 
 
Протокол (211 kb) Присъствен списък (36 kb)    
 
Протокол (276 kb) Присъствен списък (70 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност