Indeks 
Protokol
PDF 258kWORD 184k
Mandag den 18. januar 2016 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæring fra formanden
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Udvalgenes sammensætning
 7.Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136)
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Forslag til EU-retsakt
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14. Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 15.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I (forhandling)
 16. Indsigelse jf. artikel 106 i forretningsordenen om emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (forhandling)
 17. Betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier (forhandling)
 18. Status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser (forhandling)
 19. Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (kortfattet forelæggelse)
 20. Politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om de seneste attentater i Istanbul og Ouagadougou.

Han gav udtryk for Europa-Parlamentets solidaritet med ofrene og deres familier.


4. Parlamentets sammensætning

Juan Carlos Girauta Vidal og Inês Cristina Zuber havde meddelt, at de nedlagde deres mandater som medlemmer af Europa-Parlamentet med virkning fra henholdsvis den 12. og den 31. januar 2016.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, at deres mandater var ledige med virkning fra de nævnte datoer, og gav de pågældende kompetente nationale myndigheder meddelelse herom.


5. Valgs prøvelse

Parlamentet besluttede på forslag af JURI-udvalget at godkende Czesław Hocs og Sławomir Kłoswoskis mandater med virkning fra den 27. november 2015.


6. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

Det Særlige Udvalg om Skatteaftaler og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2): Neena Gill i stedet for Anneliese Dodds.

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136)

Formanden meddelte Parlamentet, at følgende skriftlige erklæring var blevet underskrevet af et flertal af medlemmerne:

Skriftlig erklæring nr. 0061/2015 om donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer stillet af: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli og Pascal Durand.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4, offentliggøres denne skriftlige erklæring i nærværende protokol med angivelse af underskrivernes navne (Bilag 1 i protokollen af 18.1.2016).


8. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget IMCO havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse P7_TA(2012)0424(COR01) af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2012 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning (P7_TA(2012)0424) - (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han om onsdagen sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsdistribution (omarbejdning) (00049/2015/LEX - C8-0003/2016 - 2012/0175(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af visse retsakter henhørende under Schengenreglerne (00054/2015/LEX - C8-0004/2016 - 2014/0337(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af visse retsakter henhørende under Schengenreglerne på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (00055/2015/LEX - C8-0005/2016 - 2014/0338(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af visse retsakter på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (00056/2015/LEX - C8-0006/2016 - 2014/0339(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1236/2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (00061/2015/LEX - C8-0007/2016 - 2015/0063(COD)).


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000154/2015) af Bernd Lange og Daniel Caspary, for INTA, til Kommissionen: Indledning af forhandlinger om en frihandelsaftale med Australien og New Zealand (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).


11. Forslag til EU-retsakt

Formanden mindede om, at han den 24. juni 2015 havde erklæret, at forslaget til EU-retsakt indgivet af Richard Sulík, jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2, om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (B8-0210/2015) opfyldte betingelserne for behandling og havde henvist forslaget til ECON (punkt 7 i protokollen af 24.6.2015).

Formanden meddelte, at ECON ikke kunne anbefale fremlæggelse af forslaget til yderligere undertegnelser, og at proceduren således var at betragte som afsluttet.


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 med henblik på oprettelsen af en europæisk indskudsforsikringsordning (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, LIBE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

FEMM, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PECH, ENVI, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PECH, ENVI, TRAN

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - lettisk kandidat "Mihails Kozlovs" (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - tjekkisk kandidat "Jan Gregor" (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - slovakisk kandidat „Ladislav Balko“ (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten - polsk kandidat "Janusz Wojciechowski" (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))

Denne titel er endnu ikke tilgængelig på alle sprog.

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

2) Formanden havde fra udvalgene modtaget følgende betænkninger:

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (2015/2241(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (2015/2268(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (kodifikation) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Betænkning om status og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion (2015/2106(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 (2014/2218(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af beskyttelsesklausulen og mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved midlertidig suspension af toldpræferencer i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Betænkning om politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (2015/2088(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Betænkning om årsberetning om EU's konkurrencepolitik (2015/2140(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Betænkning om eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (2015/2111(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Letlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Betænkning om "På vej mod en akt for det digitale indre marked" (2015/2147(INI)) - ITRE udvalg - IMCO udvalg - Ordførere: Kaja Kallas og Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Betænkning om betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier (2015/2139(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Julie Ward (A8-0373/2015).


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden januar 2016 (PE 574.582/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag og tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Formanden foreslog efter aftale med de politiske grupper, at betænkning af Ulrike Lunacek A8-0372/2015 om "Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo" (punkt 43 i PDOJ) og Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "ISIS' systematiske massemord på religiøse mindretal" (punkt 88 i PDOJ) blev sat under forhandling i nævnte rækkefølge onsdag eftermiddag efter Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Associeringsaftaler / vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine" (punkt 69 i PDOJ).

Parlamentet godkendte dette forslag.

Torsdag

Ingen ændringer.

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der anmodede om, at der i løbet af ugen på dagsordenen ville blive opført en forhandling om de foranstaltninger vedrørende retten til asyl, som Danmark havde til hensigt at vedtage (formanden meddelte, at han ville anmode formanden for LIBE-udvalget om at indkalde til et ekstraordinært møde herom den efterfølgende dag med deltagelse af en repræsentant for den danske regering), Manfred Weber, der støttede formandens initiativ, samtidig med at han ikke mente, at der var grund til at drøfte spørgmålet på det allerede igangværende plenarmøde, og Gabriele Zimmer, der støttede formandens forslag (formanden konstaterede, at der forelå enighed om at afholde et møde i LIBE-udvalget den efterfølgende dag).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

14.  Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)

Betænkning om årsberetning om EU's konkurrencepolitik [2015/2140(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen forelagde betænkningen.

Indlæg af Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen).

Talere: Bendt Bendtsen (ordfører for udtalelse fra INTA), Sergio Gaetano Cofferati (ordfører for udtalelse fra IMCO), Burkhard Balz for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Alfred Sant for S&D-Gruppen, Morten Messerschmidt for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes og Ivana Maletić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eva Paunova, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness og Jeppe Kofod.

Talere: Margrethe Vestager, Werner Langen og Notis Marias.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 19.1.2016.


15. Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Gabriel Mato forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, Renata Briano for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen og Ricardo Serrão Santos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira og Igor Šoltes.

Talere: Karmenu Vella og Gabriel Mato.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 19.1.2016.


16.  Indsigelse jf. artikel 106 i forretningsordenen om emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (forhandling)

Benedek Jávor (næstformand i ENVI) forelagde indsigelsen.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Ivo Belet for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Bart Staes, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose og Herbert Reul.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini og Mark Demesmaeker.

Talere: Benedek Jávor og Elżbieta Bieńkowska.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 3.2.2016.

Indlæg af Gerben-Jan Gerbrandy, der ligeledes anmodede om en reaktion fra Rådet.


17.  Betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier (forhandling)

Betænkning om betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier [2015/2139(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Julie Ward (A8-0373/2015)

Julie Ward forelagde betænkningen.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: György Hölvényi for PPE-Gruppen, Silvia Costa for S&D-Gruppen, og Andrew Lewer for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerard Batten, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia Costa, Sabine Verheyen, Giorgos Grammatikakis, Gerolf Annemans, Milan Zver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivana Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici og Anna Záborská.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott og Krisztina Morvai.

Talere: Tibor Navracsics og Julie Ward.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 19.1.2016.


18.  Status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser (forhandling)

Betænkning om status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion [2015/2106(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Burkhard Balz forelagde betænkningen.

Indlæg af Jonathan Hill (medlem af Kommissionen).

Talere: Janusz Lewandowski (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Paul Tang for S&D-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Steven Woolfe for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Jonás Fernández, Sander Loones og Miguel Viegas.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Indlæg af Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Igor Šoltes.

Talere: Jonathan Hill og Burkhard Balz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 19.1.2016.


19.  Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa [2015/2111(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Barbara Matera foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica og Miguel Viegas.

Indlæg af Jonathan Hill (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 19.1.2016.


20.  Politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed [2015/2088(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Marek Plura (A8-0366/2015)

Marek Plura foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes og Gerard Batten.

Indlæg af Jonathan Hill (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 19.1.2016.


21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Jordi Sebastià, Petr Mach, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Claude Rolin, Claudia Tapardel, James Carver, Daniel Buda, Jonás Fernández, Romana Tomc, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús og Anna Záborská.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 574.582/OJMA).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Landsbergis, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen


Bilag 1 - Donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring nr. 0061/2015 indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 136, paragraphe 4, af Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli, Pascal Durand om donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer1 (punkt 7 i protokollen af 18.1.2016) og underskrevet af 388 medlemmer:

Den skriftlige erklærings ordlyd

1.   En ud af fire europæere eller 125 millioner mennesker risikerer fattigdom, og 16 millioner europæere lider under fødevarefattigdom.

2.   Vores forbrugsvaner, især hvad angår supermarkeder, betyder, at et stort antal produkter, der stadigvæk egner sig til konsum, enten ikke sælges eller fjernes fra hylderne og destrueres. Det skønnes, at 100 millioner ton fødevarer går til spilde hvert år i Europa.

3.   Der er her navnlig tale om produkter, der er meget tæt på deres sidste salgsdato, artikler, der bliver til overs fra midlertidige udsalg, frugt og grøntsager, som ser mindre indbydende ud etc.

4.   Ifølge en rapport offentliggjort af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i juni 2014 har en række europæiske lande allerede taget skridt til at tilskynde til donation af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer.

5.   Kommissionen og Rådet opfordres til at undersøge muligheden af i samarbejde med fødevaresektoren at vedtage en EU-omfattende ordning for at tilskynde supermarkederne til at distribuere deres usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer.

6.   Denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne sendes til Rådet og Kommissionen

____________

1 I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 136, stk. 4 og 5, offentliggør Parlamentet, når et flertal af Parlamentets medlemmer har skrevet under på erklæringen, denne i protokollen med underskrivernes navne, og Parlamentet sender erklæringen til adressaterne, uden at denne dog er bindende for Parlamentet.

Liste over underskrivere:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Anneliese Dodds, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Jill Evans, Eleonora Evi, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Jens Gieseke, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, György Hölvényi, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Norbert Lins, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Renaud Muselier, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Renato Soru, Barbara Spinelli, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, István Ujhelyi, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Bodil Valero, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Udo Voigt, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik