Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 268kWORD 216k
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των επιτροπών
 7.Γραπτή δήλωση (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Πρόταση για πράξη της Ένωσης
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (συζήτηση)
 16. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (συζήτηση)
 17. Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (συζήτηση)
 18. Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 19. Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 20. Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (σύντομη παρουσίαση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Δωρεά απώλητων αναλώσιμων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Ουαγκαντούγκου.

Ο Πρόεδρος εκφράζει την αλληλεγγύη του Κοινοβουλίου προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι Juan Carlos Girauta Vidal και Inês Cristina Zuber υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το αξίωμα του βουλευτή του Κοινοβουλίου, με ισχύ από 12 Ιανουαρίου και 31 Ιανουαρίου 2016 αντιστοίχως.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους από τις ημερομηνίες αυτές και ενημερώνει σχετικά τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες εθνικές αρχές.


5. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να κυρώσει τις εντολές των βουλευών Czesław Hoc και Sławomir Kłoswoski, με ισχύ από 27ης Νοεμβρίου 2015.


6. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την ομάδα S&D το εξής αίτημα ορισμού:

Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2): Neena Gill αντί Anneliese Dodds.

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Γραπτή δήλωση (άρθρο 136 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η ακόλουθη γραπτή δήλωση συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των βουλευτών του Κοινοβουλίου:

Γραπτή δήλωση αριθ. 0061/2015 σχετικά με τη δωρεά απώλητων αναλώσιμων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, η οποία υποβλήθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Νίκος Ανδρουλάκης, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli και Pascal Durand.

Σύμφωνα με το άρθρο 136, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η γραπτή δήλωση έχει δημοσιευθεί στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2016).


8. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή IMCO διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό P7_TA(2012)0424(COR01) στον κανονισμό (ΕE) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 52) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2012 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού (P7_TA(2012)0424) - (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.


9. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (αναδιατύπωση) (00049/2015/LEX - C8-0003/2016 - 2012/0175(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν (00054/2015/LEX - C8-0004/2016 - 2014/0337(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (00055/2015/LEX - C8-0005/2016 - 2014/0338(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (00056/2015/LEX - C8-0006/2016 - 2014/0339(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (00061/2015/LEX - C8-0007/2016 - 2015/0063(COD)).


10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Η ακόλουθη ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκε από βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000154/2015) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Daniel Caspary, εξ ονόματος της εξ ονόματος της επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).


11. Πρόταση για πράξη της Ένωσης

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι στις 24 Ιουνίου 2015 είχε δηλώσει ότι είχε κάνει δεκτή την αίτηση πρότασης για πράξη της Ένωσης που κατατέθηκε από τον Richard Sulík εξ ονόματος του άρθρου 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (B8-0210/2015), και ότι είχε την είχε διαβιβάσει στην επιτροπή ECON (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.6.2015).

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι η επιτροπή ECON δεν μπορεί να εισηγηθεί τη συλλογή πρόσθετων υπογραφών, γεγονός που έχει ως συνέπεια το κλείσιμο της διαδικασίας.


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

FEMM, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), και το άρθρο 138(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

PECH, ENVI, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης του 1996 για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

PECH, ENVI, TRAN

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Mihails Kozlovs, προταθείς από την Λιθουανία (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Jan Gregor, προταθείς από την Τσεχία (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ladislav Balko, προταθείς από την Σλοβακία (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Janusz Wojciechowski, προταθείς από την Πολωνία (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Σύναψη διοργανικής συμφωνίας για την βελτίωση της νομοθεσίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016/2005(ACI))

Ο τίτλος αυτός δεν διατίθεται επί του παρόντος σε όλες τις γλώσσες.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

2) Οι ακόλουθες εκθέσεις κατατέθηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (2015/2241(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (2015/2268(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Έκθεση σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών (2015/2106(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών το έτος 2014 (2014/2218(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο οποίος προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Έκθεση σχετικά με την Ετήσια έκθεση για την Πολιτική Ανταγωνισμού της ΕΕ (2015/2140(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Έκθεση σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (2015/2111(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΚΟ) στη Λετονία (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Εκθεση σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (2015/2147(INI)) - επιτροπή ITRE - επιτροπή IMCO - Εισηγήτριες: Kaja Kallas και Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (2015/2139(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Julie Ward (A8-0373/2015).


13. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιανουαρίου 2016 (PE 574.582/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα και Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες , ο Πρόεδρος προτείνει να εξεταστούν το απόγευμα της Τετάρτης η έκθεση της Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) με τίτλο "Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου" (σημείο 43 του PDOJ) και η Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS" (σημείο 88 του PDOJ), με αυτή τη σειρά, μετά τη Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία" (σημείο 69 του PDOJ).

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στη πρόταση αυτή.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει τη διεξαγωγή συζήτησης, αυτήν την εβδομάδα, σχετικά με τα μέτρα στον τομέα του ασύλου που ετοιμάζεται να εγκρίνει η Δανία (ο Πρόεδρος απαντά ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο της επιτροπής LIBE να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση με αυτό το θέμα αύριο, παρουσία εκπροσώπου της δανικής κυβέρνησης), Manfred Weber, για να υποστηρίξει την διαδικασία στην οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος μολονότι δεν θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να συζητηθεί ήδη το θέμα στην τρέχουσα περίοδο συνόδου, και Gabriele Zimmer, για να υποστηρίξει την πρόταση του Προέδρου (ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει συμφωνία σχετικά με την διεξαγωγή της συνεδρίασης της επιτροπής LIBE αύριο).

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

14.  Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ [2015/2140(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0368/2015)

Ο Werner Langen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bendt Bendtsen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Sergio Gaetano Cofferati (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Alfred Sant, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Ελευθέριος Συναδινός, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eva Paunova, Tonino Picula, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness και Jeppe Kofod.

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager, Werner Langen και Νότης Μαριάς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.


15. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Ο Gabriel Mato παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Gabriel Mato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.


16.  Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (συζήτηση)

Ο Benedek Jávor (Αντιπρόεδρος της επιτροπής ENVI) παρουσιάζει την ένσταση.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Bart Staes, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose και Herbert Reul.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini και Mark Demesmaeker.

Παρεμβαίνουν οι Benedek Jávor και Elżbieta Bieńkowska.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.2.2016.

Παρεμβαίνει ο Gerben-Jan Gerbrandy, για να ζητήσει και από το Συμβούλιο να αποφανθεί.


17.  Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ [2015/2139(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Julie Ward (A8-0373/2015)

Η Julie Ward παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Hölvényi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Andrew Lewer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ivan Jakovčić, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerard Batten, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Sabine Verheyen, Γιώργος Γραμματικάκης, Gerolf Annemans, Milan Zver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ivana Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Julie Ward.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.


18.  Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών [2015/2106(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Ο Burkhard Balz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Jonás Fernández, Sander Loones και Miguel Viegas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Hill και Burkhard Balz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.


19.  Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη [2015/2111(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Η Barbara Matera προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.


20.  Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας [2015/2088(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Marek Plura (A8-0366/2015)

Ο Marek Plura προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, Jude Kirton-Darling, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes και Gerard Batten.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.


21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Jordi Sebastià, Petr Mach, Mario Borghezio, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Claude Rolin, Claudia Tapardel, James Carver, Daniel Buda, Jonás Fernández, Romana Tomc, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús και Anna Záborská.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 574.582/OJMA).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Landsbergis, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen


Παράρτηµα 1 - Δωρεά απώλητων αναλώσιμων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0061/2015, η οποία υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 136, paragraphe 4,του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli, Pascal Durand, σχετικά με τη δωρεά απώλητων αναλώσιμων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις1 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2016) και προσυπεγράφη από 388 βουλευτές.

Κείμενο της γραπτής δήλωσης

1.   Ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους, ή 125 εκατομμύρια άτομα, απειλούνται από τη φτώχεια και 16 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν από επισιτιστική ένδεια.

2.   Οι καταναλωτικές μας συνήθειες, ιδίως όπου εμπλέκονται τα σούπερ μάρκετ, σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που είναι ακόμη αναλώσιμα δεν πωλούνται ή αποσύρονται από την πώληση και καταστρέφονται. Εκτιμάται ότι 100 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλώνται κάθε έτος στην Ευρώπη.

3.   Αυτό ισχύει ειδικότερα για προϊόντα τα οποία ευρίσκονται πολύ κοντά στην οριακή ημερομηνία πώλησής τους, είδη τα οποία έχουν απομείνει από προσωρινές προσφορές, φρούτα και λαχανικά των οποίων η εμφάνιση θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται στα σχετικά πρότυπα, κ.λπ..

4.   Σύμφωνα με έκθεση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2014, ένας αριθμός χωρών της ΕΕ έχουν ήδη λάβει μέτρα για να ενθαρρύνουν τη δωρεά των απώλητων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

5.   Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να εξετάσουν τη δυνατότητα θέσπισης, σε συνεργασία με τον κλάδο των τροφίμων, ενός συστήματος σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα ενθαρρύνει τα σούπερ μάρκετ να διανέμουν τα αναλώσιμα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν πωληθεί σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

6.   Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

____________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν η δήλωση υπογραφεί από την πλειοψηφία των βουλευτών του Σώματος, δημοσιεύεται στα Συνοπτικά Πρακτικά με τα ονόματα των υπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να είναι δεσμευτική για το Κοινοβούλιο.

Κατάσταση υπογραφόντων:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Anneliese Dodds, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Jill Evans, Eleonora Evi, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Jens Gieseke, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, György Hölvényi, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Norbert Lins, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Renaud Muselier, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Renato Soru, Barbara Spinelli, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, István Ujhelyi, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Bodil Valero, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Udo Voigt, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου