Index 
Jegyzőkönyv
PDF 263kWORD 206k
2016. január 18., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.A Parlament tagjai
 5.Mandátumvizsgálat
 6.A bizottságok tagjai
 7.Írásbeli nyilatkozat (az eljárási szabályzat 136. cikke)
 8.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 9.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Uniós jogszabályra irányuló javaslat
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Ügyrend
 14.Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (vita)
 15.Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I (vita)
 16.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében (vita)
 17.Az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek előmozdításában (vita)
 18.A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai (vita)
 19.Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási tevékenységét (rövid ismertetés)
 20.Az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák (rövid ismertetés)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról (írásbeli nyilatkozat)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a közelmúltbeli isztambuli és ougadougou-i merényletekről.

A Parlament szolidaritásáról biztosítja az áldozatokat és családjaikat.


4. A Parlament tagjai

Juan Carlos Girauta Vidal és Inês Cristina Zuber 2016. január 12-i, illetve január 31-i hatállyal lemondtak parlamenti képviselői mandátumukról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament megállapítja képviselői helyük megüresedését az említett időpontoktól számítva és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságokat.


5. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2015. november 27-i hatállyal érvényesíti Czesław Hoc és Sławomir Kłoswoski képviselők mandátumát.


6. A bizottságok tagjai

Az S&D képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmet juttatta el az elnöknek:

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2): Anneliese Dodds helyére Neena Gill.

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


7. Írásbeli nyilatkozat (az eljárási szabályzat 136. cikke)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy az alábbi írásbeli nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírta:

0061/2015. számú, a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli és Pascal Durand.

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (2016.1.18-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).


8. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az IMCO Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

P7_TA(2012)0424(COR01) helyesbítés a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.) (az Európai Parlament által 2012. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont (P7_TA(2012)0424) - (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével közösen szerdán aláírja az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat:

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a biztosítási értékesítésről (átdolgozás) (00049/2015/LEX - C8-0003/2016 - 2012/0175(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a schengeni vívmányok egyes jogi aktusainak hatályon kívül helyezéséről (00054/2015/LEX - C8-0004/2016 - 2014/0337(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén a schengeni vívmányok egyes jogi aktusainak hatályon kívül helyezéséről (00055/2015/LEX - C8-0005/2016 - 2014/0338(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről (00056/2015/LEX - C8-0006/2016 - 2014/0339(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU rendelet módosításáról (00061/2015/LEX - C8-0007/2016 - 2015/0063(COD)).


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdést nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000154/2015) felteszi: Bernd Lange és Daniel Caspary az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdése Ausztráliával és Új-Zélanddal (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).


11. Uniós jogszabályra irányuló javaslat

Az elnök emlékeztet, hogy 2015. június 24-én elfogadhatónak nyilvánította a Richard Sulík által az eljárási szabályzat 46. cikke (2) bekezdésének megfelelően benyújtott, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló uniós jogszabályra irányuló javaslatot (B8-0210/2015), és azt az ECON bizottsághoz utalta (2015.6.24-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Az elnök közli, hogy az ECON bizottság nem javasolja a javaslat további aláírások céljából történő rendelkezésre bocsátását, így az eljárás lezárul.


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a 806/2014/EU rendeletnek az európai betétbiztosítási rendszer létrehozása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Javaslat az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, LIBE, IMCO

- Javaslat a terrorizmus elleni küzdelemről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM, JURI

- Javaslat a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Javaslat a polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Javaslat az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozatra (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

PECH, ENVI, TRAN

- Javaslat a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozatra (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

PECH, ENVI, TRAN

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – Mihails Kozlovs, lett jelölt (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – Jan Gregor, cseh jelölt (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – Ladislav Balko, szlovák jelölt (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – Janusz Wojciechowski, lengyel jelölt (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

-

Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))

Ez a cím jelenleg nem minden nyelven érhető el.

utalva

illetékes :

AFCO

2) Az alábbi jelentéseket nyújtották be a parlamenti bizottságok:

- Jelentés a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2241(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Jelentés a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2268(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Jelentés a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexéről (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Jelentés a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről és kihívásairól: hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út (2015/2106(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2014. év során folytatott tanácskozásainak eredményéről (2014/2218(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére vonatkozó kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Jelentés a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemre vonatkozó, készségekkel kapcsolatos szakpolitikákról (2015/2088(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Jelentés az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Jelentés az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről (2015/2140(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Jelentés Európában a nők vállalkozási tevékenységét akadályozó külső tényezőkről (2015/2111(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Jelentés a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról (2015/2147(INI)) - ITRE bizottság - IMCO bizottság - Előadó: Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Jelentés az EU alapvető értékeinek előmozdítása során a kultúrák közötti párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás által játszott szerepről (2015/2139(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Julie Ward (A8-0373/2015).


13. Ügyrend

Kiosztották a 2016. januári plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 574.582/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Hétfő és kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

Az elnök a képviselőcsoportokkal egyetértésben javasolja, hogy szerda délután vitassák meg Ulrike Lunacek A8-0372/2015 jelentését az EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodásról (a PDOJ 43. pontja) és a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát a vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus tömeges meggyilkolásáról (a PDOJ 88. pontja), ebben a sorrendben, a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodásról/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodásról szóló nyilatkozatát követően (a PDOJ 69. pontja).

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében kéri, hogy a héten rendezzenek vitát a Dánia által a menedékjoggal kapcsolatosan elfogadni tervezett intézkedésekről (az elnök azt válaszolja, hogy meg fogja kérni a LIBE bizottság elnökét, hogy holnapra hívjon össze egy rendkívüli ülést e kérdésről, melyre a dán kormány képviselője is meghívást kap), Manfred Weber támogatja az elnök által említett kezdeményezést, tekintettel arra, hogy a kérdést a jelen üléshéten már nem lehet plenáris ülésen megvitatni, és Gabriele Zimmer támogatja az elnök javaslatát (Az elnök megállapítja, hogy egyetértés van abban, hogy a LIBE bizottság holnap összeüljön).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

14. Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (vita)

Jelentés az uniós versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2015/2140(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bendt Bendtsen (az INTA bizottság véleményének előadója), Sergio Gaetano Cofferati (az IMCO bizottság véleményének előadója), Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Alfred Sant, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes és Ivana Maletić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eva Paunova, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness és Jeppe Kofod.

Felszólal: Margrethe Vestager, Werner Langen és Notis Marias.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .


15. Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I (vita)

Jelentés az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről és a 302/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Gabriel Mato előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jarosław Wałęsa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Renata Briano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira és Igor Šoltes.

Felszólal: Karmenu Vella és Gabriel Mato.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.3. pont .


16. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében (vita)

Benedek Jávor (az ENVI bizottság alelnöke) ismerteti a kifogást.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi és Bart Staes, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose és Herbert Reul.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini és Mark Demesmaeker.

Felszólal: Benedek Jávor és Elżbieta Bieńkowska.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.2.3-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .

Felszólal: Gerben-Jan Gerbrandy kéri, hogy a Tanács is reagáljon.


17. Az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek előmozdításában (vita)

Jelentés interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepéről az uniós alapértékek előmozdításában [2015/2139(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Julie Ward (A8-0373/2015)

Julie Ward előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Felszólal: György Hölvényi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia Costa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Andrew Lewer, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Maragall, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia Costa, Sabine Verheyen, Giorgos Grammatikakis, Gerolf Annemans, Milan Zver, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivana Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici és Anna Záborská.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott és Krisztina Morvai.

Felszólal: Tibor Navracsics és Julie Ward.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


18. A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai (vita)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről és kihívásairól: hatások, valamint az eredményesebb és hatékonyabb uniós pénzügyi szabályozási keretrendszer és a tőkepiaci unió felé vezető út [2015/2106(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Burkhard Balz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jonathan Hill (a Bizottság tagja).

Felszólal: Janusz Lewandowski (az ITRE bizottság véleményének előadója), Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paul Tang, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Jonás Fernández, Sander Loones és Miguel Viegas.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Igor Šoltes.

Felszólal: Jonathan Hill és Burkhard Balz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .


19. Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási tevékenységét (rövid ismertetés)

Jelentés az Európában a nők vállalkozási tevékenységét akadályozó külső tényezőkről [2015/2111(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Barbara Matera rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica és Miguel Viegas.

Felszólal: Jonathan Hill (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


20. Az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák (rövid ismertetés)

Jelentés az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikákról [2015/2088(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marek Plura (A8-0366/2015)

Marek Plura rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes és Gerard Batten.

Felszólal: Jonathan Hill (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.8. pont .


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Jordi Sebastià, Petr Mach, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Claude Rolin, Claudia Tapardel, James Carver, Daniel Buda, Jonás Fernández, Romana Tomc, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús és Anna Záborská.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 574.582/OJMA).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Landsbergis, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen


1. melléklet - A fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról (írásbeli nyilatkozat)

0061/2015. számú, a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról szóló írásbeli nyilatkozat, amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikkének (4) bekezdése alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli, Pascal Durand1 (2016.1.18-i jegyzőkönyv, 7. pont ), és amelyet 388 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   Minden negyedik európai, azaz 125 millió ember a szegénység kockázatának van kitéve, és 16 millió európai szenved az élelmiszerszegénységtől.

2.   Fogyasztási szokásaink következtében – különösen, ha szupermarketekről van szó – a fogyasztásra továbbra is alkalmas számos élelmiszert vagy nem sikerül eladni, vagy az eladásra kínált termékek közül kivonják és megsemmisítik. A becslések szerint Európában 10 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe évente.

3.   Különösen érvényes ez a közeli szavatossági határidejű termékekre, az ideiglenes leárazásokból visszamaradt termékekre és azokra a gyümölcsökre és zöldségekre, amelyek külső megjelenését a szabvány alattinak ítélik meg.

4.   Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014-ben közzétett jelentése szerint számos EU országnak már történtek intézkedések a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásának ösztönzése érdekében.

5.   Felhívjuk a Bizottságot és a Tanácsot, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az élelmiszer-ágazattal együttműködve uniós szintű rendszert fogadjanak el, amelynek célja a szupermarketek ösztönzése a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozására.

6.   Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne – és a címzettek részére továbbítani kell.

Az aláírók listája:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Anneliese Dodds, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Jill Evans, Eleonora Evi, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Jens Gieseke, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, György Hölvényi, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Norbert Lins, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Renaud Muselier, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Renato Soru, Barbara Spinelli, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, István Ujhelyi, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Bodil Valero, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Udo Voigt, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat