Index 
Notulen
PDF 274kWORD 81k
Maandag 18 januari 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling commissies
 7.Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement)
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Voorstel voor een besluit van de Unie
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)
 15.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (debat)
 16.Bezwaar op grond van artikel 106: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (debat)
 17.De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (debat)
 18.Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten (debat)
 19.Externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (korte presentatie)
 20.Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de aanslagen die onlangs in Istanbul en Ouagadougou zijn gepleegd.

Hij betuigt de solidariteit van het Parlement met de slachtoffers en hun families.


4. Samenstelling Parlement

Juan Carlos Girauta Vidal en Inês Cristina Zuber hebben hun ontslag ingediend als leden van het Parlement met ingang van 12 januari, respectievelijk 31 januari 2016.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetels met ingang van deze data vacant zijn en stelt de betrokken nationale autoriteiten hiervan op de hoogte.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI besluit het Parlement de mandaten van de leden Czesław Hoc en Sławomir Kłoswoski met ingang van 27 november 2015 te bekrachtigen.


6. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2): Neena Gill in de plaats van Anneliese Dodds.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


7. Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement)

De voorzitter deelt het Parlement mee dat de volgende schriftelijke verklaring door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend:

Schriftelijke verklaring nr. 0061/2015 over het doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen, ingediend door de volgende leden: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli en Pascal Durand.

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement wordt deze schriftelijke verklaring gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 18.1.2016).


8. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie IMCO heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P7_TA(2012)0424(COR01) op Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PB L 60 van 2.3.2013, blz. 52) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2012 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P7_TA(2012)0424) - COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsdistributieen (herschikking) (00049/2015/LEX - C8-0003/2016 - 2012/0175(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal handelingen uit het Schengenacquis (00054/2015/LEX - C8-0004/2016 - 2014/0337(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van bepaalde handelingen van het Schengenacquis op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (00055/2015/LEX - C8-0005/2016 - 2014/0338(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (00056/2015/LEX - C8-0006/2016 - 2014/0339(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2010 tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noord-oostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt (00061/2015/LEX - C8-0007/2016 - 2015/0063(COD)).


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord is door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000154/2015) van Bernd Lange en Daniel Caspary, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Opening van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Australië en Nieuw-Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).


11. Voorstel voor een besluit van de Unie

De Voorzitter herinnert eraan dat hij op 24 juni 2015 een door de heer Richard Sulík overeenkomstig artikl 46, lid 2, van het Reglement ingediend voorstel voor een besluit van de Unie over de wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (B8-0210/2015) ontvankelijk heeft verklaard en heeft verwezen naar de Commissie ECON (punt 7 van de notulen van 24.6.2015).

De Voorzitter deelt mede dat de Commissie ECON niet kan aanbevelen dat het voorstel wordt opengesteld voor bijkomende ondertekenaars en dat de procedure bijgevolg wordt gesloten.


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

FEMM, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren betreft (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PECH, ENVI, TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PECH, ENVI, TRAN

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - Letse kandidaat "Mihails Kozlovs" (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - Tjsechische kandidaat "Jan Gregor" (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - Slowaakse kandidaat "Ladislav Balko" (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - Poolse kandidaat "Janusz Wojciechowski" (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Sluiting van een Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie (2016/2005(ACI))
Deze titel is momenteel niet in alle talen beschikbaar.

verwezen naar

ten principale :

AFCO

2) De volgende verslagen van de parlementaire commissies zijn ingediend:

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (2015/2241(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (2015/2268(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (gecodificeerde tekst) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Verslag over de inventarisatie en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten: impact en op weg naar een efficiënter en doeltreffender EU-kader voor financiële regelgeving en een kapitaalmarktenunie (2015/2106(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Verslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2014 (2014/2218(INI)) - Commissie PETI - Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausule en het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - Commissie INTA - Rapporteur: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Verslag over op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (2015/2088(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (2015/2140(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Verslag over externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (2015/2111(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Verslag over "Naar een akte voor een digitale interne markt" (2015/2147(INI)) - Commissie ITRE - Commissie IMCO - Rapporteurs: Kaja Kallas en Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Verslag over de rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (2015/2139(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Julie Ward (A8-0373/2015).


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari 2016 (PE 574.582/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag en Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter voor woensdagmiddag het verslag van Ulrike Lunacek A8-0372/2015 over "Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo" (punt 43 PDOJ) en de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS" (punt 88 PDOJ) in deze volgorde te behandelen, na de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de "Associatieovereenkomsten/Diepgaande en omvattende vrijhandelsakkoorden met Georgië, Moldavië en Oekraïne" (punt 69 PDOJ).

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Donderdag

Geen wijzigingen.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die wenst dat deze week wordt gedebatteerd over de maatregelen betreffende het asielrecht die Denemarken voornemens is te treffen (de Voorzitter antwoordt dat hij de voorzitter van de Commissie LIBE zal verzoeken morgen een buitengewone vergadering hierover in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Deense regering bijeen te roepen), Manfred Weber, die zich weliswaar aansluit bij de aanpak van de Voorzitter, doch van oordeel is dat een debat hierover niet reeds tijdens deze vergaderperiode hoeft plaats te vinden, en Gabriele Zimmer, die het voorstel van de Voorzitter onderschrijft (de Voorzitter constateert dat er draagvlak bestaat voor een vergadering morgen van de Commissie LIBE).

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

14. Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (debat)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU [2015/2140(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bendt Bendtsen (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Sergio Gaetano Cofferati (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Alfred Sant, namens de S&D-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes en Ivana Maletić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eva Paunova, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness en Jeppe Kofod.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager, Werner Langen en Notis Marias

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 19.1.2016.


15. Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015- 2015/0096(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Gabriel Mato leidt het verslag in.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Gabriel Mato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 19.1.2016.


16. Bezwaar op grond van artikel 106: emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) (debat)

Benedek Jávor (ondervoorzitter van de Commissie ENVI) geeft een toelichting op het bezwaar.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Bart Staes, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose en Herbert Reul.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini en Mark Demesmaeker.

Het woord wordt gevoerd door Benedek Jávor en Elżbieta Bieńkowska.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 3.2.2016.

Het woord wordt gevoerd door Gerben-Jan Gerbrandy, die eveneens om een reactie van de Raad verzoekt.


17. De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (debat)

Verslag over de rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU [2015/2139(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Julie Ward (A8-0373/2015)

Julie Ward leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi, namens de PPE-Fractie, Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, en Andrew Lewer, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia Costa, Sabine Verheyen, Giorgos Grammatikakis, Gerolf Annemans, Milan Zver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivana Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici en Anna Záborská.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Julie Ward.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 19.1.2016.


18. Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten (debat)

Verslag over inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten: impact en op weg naar een efficiënter en doeltreffender EU-kader voor financiële regelgeving en een kapitaalmarktenunie [2015/2106(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Burkhard Balz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Theodor Dumitru Stolojan, namens de PPE-Fractie, Paul Tang, namens de S&D-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Steven Woolfe, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Jonás Fernández, Sander Loones en Miguel Viegas.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill en Burkhard Balz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 19.1.2016.


19. Externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (korte presentatie)

Verslag over externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa [2015/2111(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Barbara Matera presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 19.1.2016.


20. Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (korte presentatie)

Verslag over op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid [2015/2088(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marek Plura (A8-0366/2015)

Marek Plura presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes en Gerard Batten.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 19.1.2016.


21. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Jordi Sebastià, Petr Mach, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Claude Rolin, Claudia Țapardel, James Carver, Daniel Buda, Jonás Fernández, Romana Tomc, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús en Anna Záborská.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 574.582/OJMA).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Landsbergis, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen


Bijlage 1 - Doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0061/2015, ingediend door de leden Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli, Pascal Durand, uit hoofde van artikel 136, paragraphe 4, van het Reglement van het Parlement, over het doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen 1 (punt 7 van de notulen van 18.1.2016) en ondertekend door 388 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring

1.   Eén op vier Europeanen, ofwel 125 miljoen mensen, leven op de rand van de armoede, en 16 miljoen Europeanen zijn getroffen door voedselarmoede.

2.   Onze consumptiegewoonten, met name wat supermarkten betreft, brengen met zich dat veel producten die nog eetbaar zijn onverkocht blijven of uit de verkoop worden genomen en vernietigd. Naar schatting worden in Europa jaarlijks 100 miljoen ton voedingsproducten verspild.

3.   Het gaat daarbij met name om producten waarvan de uiterste verkoopdatum bijna is verstreken, resten van tijdelijke promotiecampagnes, fruit en groente die er niet meer goed genoeg uitzien, enz.

4.   Volgens een verslag van het Europees Economisch en Sociaal Comité van juni 2014 hebben een aantal EU-landen reeds maatregelen genomen om het doneren van onverkochte voedingsproducten aan goede doelen te bevorderen.

5.   De Commissie en de Raad wordt verzocht na te gaan of in samenwerking met de voedingsmiddelensector een EU-brede regeling kan worden uitgewerkt om supermarkten aan te moedigen hun niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen te doneren.

6.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en de Commissie.

____________

1 Overeenkomstig artikel 136, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

Lijst van ondertekenaars:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Anneliese Dodds, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Jill Evans, Eleonora Evi, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Jens Gieseke, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, György Hölvényi, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Norbert Lins, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Renaud Muselier, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Renato Soru, Barbara Spinelli, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, István Ujhelyi, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Bodil Valero, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Udo Voigt, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver.

Juridische mededeling - Privacybeleid