Indeks 
Protokół
PDF 265kWORD 209k
Poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład komisji
 7.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)
 15.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (debata)
 16.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (debata)
 17.Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (debata)
 18.Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE (debata)
 19.Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet (krótka prezentacja)
 20.Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Przekazywanie organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia (oświadczenie pisemne)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.05.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie niedawnych zamachów, jakie wstrząsnęły Stambułem i Wagadugu.

Przekazał wyrazy solidarności Parlamentu ofiarom zamachów oraz ich rodzinom.


4. Skład Parlamentu

Juan Carlos Girauta Vidal i Inês Cristina Zuber złożyli mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia, odpowiednio, 12 stycznia i 31 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakaty, licząc od ww. dat, i poinformował o tym właściwe władze krajowe.


5. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłów Czesława Hoca i Sławomira Kłosowskiego ze skutkiem od dnia 27 listopada 2015 r.


6. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D wniosek w sprawie następującej nominacji:

Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2): Neena Gill zamiast Anneliese Dodds.

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


7. Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że następujące oświadczenie pisemne zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu Europejskiego:

Oświadczenie pisemne nr 0061/2015 w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia złożone przez następujących posłów: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli i Pascal Durand.

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu oświadczenie to jest publikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 1 protokołu z dnia 18.1.2016).


8. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja IMCO przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:


Sprostowanie P7_TA(2012)0424(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 20 listopada 2012 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia (P7_TA(2012)0424) - (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona) (00049/2015/LEX - C8-0003/2016 - 2012/0175(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie uchylenia niektórych aktów wchodzących w skład dorobku Schengen (00054/2015/LEX - C8-0004/2016 - 2014/0337(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uchylenia niektórych aktów wchodzących w skład dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (00055/2015/LEX - C8-0005/2016 - 2014/0338(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uchylenia niektórych aktów w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (00056/2015/LEX - C8-0006/2016 - 2014/0339(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1236/2010 ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku (00061/2015/LEX - C8-0007/2016 - 2015/0063(COD)).


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej zostało złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000154/2015), które skierowali Bernd Lange i Daniel Caspary, w imieniu komisja INTA, do Komisji: Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).


11. Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii

Przewodniczący przypomniał, że dnia 24 czerwca 2015 r. stwierdził dopuszczalność wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii, złożonego przez Richarda Sulíka na mocy art. 46 ust. 2 Regulaminu, w celu zmiany dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (B8-0210/2015), i że skierował go do komisji ECON (pkt 7 protokołu z dnia 24.6.2015).

Przewodniczący poinformował, że komisja ECON nie mogła zalecić przedłożenia wniosku do dodatkowych podpisów, w związku z czym procedura zostaje zamknięta.


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący może skonsultować się z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku..

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

FEMM, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący może skonsultować się z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie oraz przystąpienia, w interesie Unii Europejskiej, do Protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PECH, ENVI, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie oraz przystąpienia, w interesie Unii Europejskiej, do Protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, z wyjątkiem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PECH, ENVI, TRAN

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat Mihails Kozlovs (LV) (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu Trybunału Obrachunkowego – kandydat Jan Gregor (CZ) (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat Ladislav Balko (SK) (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat Janusz Wojciechowski (PL) (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))
Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

2) Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (2015/2241(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (2015/2268(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (tekst jednolity) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Sprawozdanie w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz ich usprawnienia (2015/2106(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2014 (2014/2218(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Sprawozdanie w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (2015/2088(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym uchylającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE (2015/2140(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Sprawozdanie w sprawie czynników zewnętrznych utrudniających przedsiębiorczość kobiet w Europie (2015/2111(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Sprawozdanie w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” (2015/2147(INI)) - komisja ITRE - komisja IMCO - Sprawozdawczynie: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Sprawozdanie w sprawie roli dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w promowaniu podstawowych wartości UE (2015/2139(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Julie Ward (A8-0373/2015).


13. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w styczniu 2016 r. (PE 574.582/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek i wtorek

Bez zmian.

Środa

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie we wtorek po południu sprawozdania Ulrike Lunacek A8-0372/2015 nt. "Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE-Kosowo" (pkt 43 PDOJ) oraz oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa nt. "Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych" (pkt 88 PDOJ) - w tej kolejności - po oświadczeniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa nt. "Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą" (pkt 69 PDOJ).

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.

Czwartek

Bez zmian.

Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, z wnioskiem o przeprowadzenie w tym tygodniu debaty na temat środków dotyczących azylu, które zamierza przyjąć Dania (Przewodniczący odpowiedział, że zwróci się do przewodniczącego komisji LIBE o zwołanie jutro nadzwyczajnego posiedzenia w tej sprawie w obecności przedstawiciela rządu Danii), Manfred Weber, z poparciem dla procedury wspomnianej przez Przewodniczącego, stwierdzając, że nie należy omawiać tej sprawy na posiedzeniu plenarnym w trakcie bieżącej sesji, oraz Gabriele Zimmer, z poparciem dla propozycji Przewodniczącego (Przewodniczący stwierdził zgodę na posiedzenie komisji LIBE w dniu jutrzejszym).

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

14. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE [2015/2140(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margrethe Vestager (członkini Komisji).

Głos zabrali: Bendt Bendtsen (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Sergio Gaetano Cofferati (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Alfred Sant w imieniu grupy S&D, Morten Messerschmidt w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes i Ivana Maletić.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eva Paunova, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness i Jeppe Kofod.

Głos zabrali: Margrethe Vestager, Werner Langen i Notis Marias.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 19.1.2016.


15. Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym uchylającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Gabriel Mato przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Corbetta, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Gabriel Mato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 19.1.2016.


16. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (debata)

Benedek Jávor (wiceprzewodniczący komisji ENVI) przedstawił powód sprzeciwu.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Barta Staesa, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose i Herbert Reul.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini i Mark Demesmaeker.

Głos zabrali: Benedek Jávor i Elżbieta Bieńkowska.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 3.2.2016.

Głos zabrał Gerben-Jan Gerbrandy, z wnioskiem o reakcję także ze strony Rady.


17. Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie roli dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w promowaniu podstawowych wartości UE [2015/2139(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Julie Ward (A8-0373/2015)

Julie Ward przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Głos zabrali: György Hölvényi w imieniu grupy PPE, Silvia Costa w imieniu grupy S&D i Andrew Lewer w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčica, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerarda Battena, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię Costę, Sabine Verheyen, Giorgos Grammatikakis, Gerolf Annemans, Milan Zver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivanę Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici i Anna Záborská.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Julie Ward.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 19.1.2016.


18. Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz ich usprawnienia [2015/2106(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Burkhard Balz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Głos zabrali: Janusz Lewandowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Theodor Dumitru Stolojan w imieniu grupy PPE, Paul Tang w imieniu grupy S&D, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai niezrzeszona, Jonás Fernández, Sander Loones i Miguel Viegas.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Neena Gill.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Jonathan Hill i Burkhard Balz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 19.1.2016.


19. Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zewnętrznych czynników utrudniających przedsiębiorczość europejskich kobiet [2015/2111(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Barbara Matera dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica i Miguel Viegas.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 19.1.2016.


20. Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych [2015/2088(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Marek Plura (A8-0366/2015)

Marek Plura dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes i Gerard Batten.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 19.1.2016.


21. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Jordi Sebastià, Petr Mach, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Claude Rolin, Claudia Tapardel, James Carver, Daniel Buda, Jonás Fernández, Romana Tomc, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús i Anna Záborská.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 574.582/OJMA).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Landsbergis, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen


Załącznik 1 - Przekazywanie organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 0061/2015 złożone na podstawie art. 136 ust. 4 Regulaminu przez następujących posłów: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli, Pascal Durand, w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia1 (pkt 7 protokołu z dnia 18.1.2016) i podpisane przez 388 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Obecnie zagrożony ubóstwem jest co czwarty Europejczyk, czyli ogółem 125 mln ludzi, a 16 mln Europejczyków cierpi na niedostatek żywności.

2.   Nasze zwyczaje konsumpcyjne, szczególnie jeżeli chodzi o supermarkety, powodują, że ogromna liczba produktów, które wciąż nadają się do spożycia, nie zostaje sprzedana lub jest wycofywana ze sprzedaży, a następne niszczona. Szacuje się, że co roku w Europie marnuje się 100 mln ton żywności.

3.   Dotyczy to w szczególności produktów, których zalecana data sprzedaży jest bardzo bliska, artykułów pozostałych po tymczasowych promocjach, owoców i warzyw, których wygląd uznaje się za niespełniający standardów, itp.

4.   Według raportu opublikowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w czerwcu 2014 r. wiele krajów UE podjęło już kroki mające na celu zachęcenie do przekazywania niesprzedanej żywności organizacjom charytatywnym.

5.   Wzywa się Komisję i Radę do zbadania możliwości przyjęcia, we współpracy z branżą spożywczą, ogólnoeuropejskiego programu zachęcającego supermarkety do przekazywania niesprzedanej przez nie żywności organizacjom charytatywnym.

6.   Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i Komisji.

____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, zostaje ono opublikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazane adresatom. Nie jest ono jednak wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Anneliese Dodds, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Jill Evans, Eleonora Evi, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Jens Gieseke, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, György Hölvényi, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Norbert Lins, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Renaud Muselier, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Renato Soru, Barbara Spinelli, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, István Ujhelyi, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Bodil Valero, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Udo Voigt, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności