Kazalo 
Zapisnik
PDF 251kWORD 203k
Ponedeljek, 18. januar 2016 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sestava Parlamenta
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Sestava odborov
 7.Pisna izjava (člen 136 Poslovnika)
 8.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Predlog za akt Unije
 12.Predložitev dokumentov
 13.Razpored dela
 14.Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence (razprava)
 15.Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I (razprava)
 16.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (razprava)
 17.Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU (razprava)
 18.Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah (razprava)
 19.Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi (kratka predstavitev)
 20.Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih (kratka predstavitev)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Podarjanje neprodane užitne hrane dobrodelnim organizacijam (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo o nedavnih napadih v Istanbulu in Ouagadougou.

Predsednik je izrazil solidarnost Parlamenta z žrtvami in njihovimi družinami.


4. Sestava Parlamenta

Juan Carlos Girauta Vidal in Inês Cristina Zuber sta podala odstopni izjavi z mest poslancev Parlamenta, in sicer z začetkom veljavnosti 12. januarja in 31. januarja 2016.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika je Parlement ugotovil, da sta se z navedenima datumoma sprostila njuna sedeža in je o tem obvestil pristojne nacionalne organe.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament sklenil potrditi mandat poslancev Czesława Hoca in Sławomira Kłoswoskega z začetkom veljavnosti 27. novembra 2015.


6. Sestava odborov

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

Posebni odbor za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2): Neena Gill namesto Anneliese Dodds.

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


7. Pisna izjava (člen 136 Poslovnika)

Predsednik je obvestil Parlament, da je ta pisna izjava zbrala podpise večine poslancev Parlamenta.

Pisna izjava št.° 0061/2015 o podarjanju neprodane užitne hrane dobrodelnim organizacijam, ki so jo predložili naslednji poslanci: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli in Pascal Durand.

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 1 zapisnika z dne 18.1.2016).


8. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor IMCO je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

Popravek P7_TA(2012)0424(COR01) Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 60, 2.3.2013, str. 52) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (P7_TA(2012)0424) - (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovitev) (00049/2015/LEX - C8-0003/2016 - 2012/0175(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih aktov schengenskega pravnega reda (00054/2015/LEX - C8-0004/2016 - 2014/0337(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih aktov schengenskega pravnega reda s področja policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (00055/2015/LEX - C8-0005/2016 - 2014/0338(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih aktov s področja policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (00056/2015/LEX - C8-0006/2016 - 2014/0339(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1236/2010 o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika (00061/2015/LEX - C8-0007/2016 - 2015/0063(COD)).


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so vložili naslednje vprašanje za ustni dogovor (člen128 Poslovnika):

- (O-000154/2015), ki sta ga postavila Bernd Lange in Daniel Caspary v imenu odbora INTA Komisiji: Začetek pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016).


11. Predlog za akt Unije

Predsednik je spomnil, da je 24. junija 2015 razglasil za dopusten predlog za akt Unije, ki ga je podal Richard Sulík v skladu s členom 46(2) Poslovnika, za spremembo Direktive 2006/112/ES Sveta o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (B8-0210/2015), in za katerega je prosil za mnenje odbor ECON (točka 7 zapisnika z dne 24.6.2015).

Predsednik je sporočil, da odbor ECON ne more priporočiti dodatnih podpisov in da je zato postopek zaključen.


12. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

FEMM, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo skladu z določbami člena 282(5) Pogodbe neobvezno posvetoval z Evropsko centralno banko

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PECH, ENVI, TRAN

- Predlog sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PECH, ENVI, TRAN

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - latvijski kandidat Mihails Kozlovs (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - češki kandidat Jan Gregor (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - slovaški kandidat Ladislav Balko (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - poljski kandidat Janusz Wojciechowski (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI)).

Ta naslov trenutno ni na voljo v vseh jezikih.

posredovano

pristojni :

AFCO

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu (2015/2241(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu (2015/2268(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (kodificirano besedilo) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Poročilo o oceni stanja in izzivih pri ureditvi EU o finančnih storitvah: učinek in nadaljnji koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in unijo kapitalskih trgov (2015/2106(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2014 (2014/2218(INI)) - Odbor PETI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki omogoča začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Poročilo o politikah za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih (2015/2088(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Poročilo o letnem poročilu o politiki EU na področju konkurence (2015/2140(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Poročilo o zunanjih dejavnikih, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi (2015/2111(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- *Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Latviji (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Poročilo Aktu za enotni digitalni trg naproti (2015/2147(INI)) - Odbor ITRE - Odbor IMCO - Poročevalki: Kaja Kallas in Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani, v imenu Unije (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalka: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Poročilo o vlogi medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU (2015/2139(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: Julie Ward (A8-0373/2015).


13. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje januarja 2016 (PE 574.582/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek in Torek

Ni sprememb.

Sreda

V dogovoru s političnimi skupina je predsednik predlagal, naj se v sredo popoldne razpravlja o poročilu Ulrike Lunacek A8-0372/2015 z naslovom "Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom" (točka 43 PDOJ) in o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo "Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS" (točka 88 PDOJ), v tem vrstnem redu, po izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo "Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino" (točka 69 PDOJ).

Parlament je podprl ta predlog.

Četrtek

Ni sprememb.

Govorili so Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahteval, naj se ta teden razpravlja o ukrepih v zvezi s pravico do azila, ki jih namerava sprejeti Danska (predsednik je odgovoril, da bo prosil predsednika odbora LIBE, naj jutri skliče izredno sejo na to temo, na kateri naj bo prisoten predstavnik danske vlade), Manfred Weber, ki je podprl postopek, na katerega je opozoril predsednik, a je menil, da naj se o tem vprašanju ne razpravlja že na plenarni seji tega delnega zasedanja, in Gabriele Zimmer, ki je podprla predlog predsednika (predsednik je ugotovil, da obstaja dogovor o tem, da se odbor LIBE sestane jutri).

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

14. Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o politiki EU na področju konkurence [2015/2140(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A8-0368/2015)

Werner Langen je predstavil poročilo.

Govorila je Margrethe Vestager (članica Komisije).

Govorili so Bendt Bendtsen (pripravljavec mnenja odbora INTA), Sergio Gaetano Cofferati (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Burkhard Balz v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Alfred Sant v imenu skupine S&D, Morten Messerschmidt v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Pirkko Ruohonen-Lerner, Brian Hayes in Ivana Maletić.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eva Paunova, Tonino Picula, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Rosa D'Amato, Romana Tomc, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness in Jeppe Kofod.

Govorili so Margrethe Vestager, Werner Langen in Notis Marias.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 19.1.2016.


15. Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Gabriel Mato je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Jarosław Wałęsa v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Ulrike Rodust, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Nigel Farage, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Corbett, Clara Eugenia Aguilera García, Peter van Dalen in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, João Ferreira in Igor Šoltes.

Govorila sta Karmenu Vella in Gabriel Mato.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 19.1.2016.


16. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (razprava)

Benedek Jávor (podpredsednik odbora ENVI) je predstavil ugovor.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Bart Staes, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Nils Torvalds, Karima Delli, Jean-François Jalkh, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Michael Cramer, Andreas Schwab, Seb Dance, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Elisabetta Gardini, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Francesc Gambús, Christel Schaldemose in Herbert Reul.

Po postopku "catch the eye" so govorili Annie Schreijer-Pierik, José Blanco López, Stanislav Polčák, Maria Grapini in Mark Demesmaeker.

Govorila sta Benedek Jávor in Elżbieta Bieńkowska.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika z dne 3.2.2016.

Govoril je Gerben-Jan Gerbrandy, ki je zahteval tudi odziv Sveta.


17. Vloga medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU (razprava)

Poročilo o vlogi medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU [2015/2139(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Julie Ward (A8-0373/2015)

Julie Ward je predstavila poročilo.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Govorili so György Hölvényi v imenu skupine PPE, Silvia Costa v imenu skupine S&D, in Andrew Lewer v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, María Teresa Giménez Barbat v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia Costa, Sabine Verheyen, Giorgos Grammatikakis, Gerolf Annemans, Milan Zver, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ivana Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici in Anna Záborská.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott in Krisztina Morvai.

Govorila sta Tibor Navracsics in Julie Ward.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 19.1.2016.


18. Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah (razprava)

Poročilo o oceni stanja in izzivih pri ureditvi EU o finančnih storitvah: učinek in nadaljnji koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in unijo kapitalskih trgov [2015/2106(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Burkhard Balz je predstavil poročilo.

Govoril je Jonathan Hill (član Komisije).

Govorili so Janusz Lewandowski (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Paul Tang v imenu skupine S&D, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Steven Woolfe v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Jonás Fernández, Sander Loones in Miguel Viegas.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorila je Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Igor Šoltes.

Govorila sta Jonathan Hill in Burkhard Balz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 19.1.2016.


19. Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi (kratka predstavitev)

Poročilo o zunanjih dejavnikih, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi [2015/2111(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Barbara Matera je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica in Miguel Viegas.

Govoril je Jonathan Hill (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 19.1.2016.


20. Politike za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih (kratka predstavitev)

Poročilo o politikah za pridobivanje spretnosti v boju proti brezposelnosti mladih [2015/2088(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Marek Plura (A8-0366/2015)

Marek Plura je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Novakov, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes in Gerard Batten.

Govoril je Jonathan Hill (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 19.1.2016.


21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Ildikó Gáll-Pelcz, Viorica Dăncilă, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Jordi Sebastià, Petr Mach, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Claude Rolin, Claudia Tapardel, James Carver, Daniel Buda, Jonás Fernández, Romana Tomc, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús in Anna Záborská.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 574.582/OJMA).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Landsbergis, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen


Priloga 1 - Podarjanje neprodane užitne hrane dobrodelnim organizacijam (pisna izjava)

Pisna izjava št.0061/2015 o podarjanju neprodane užitne hrane dobrodelnim organizacijam1 (točka 7 zapisnika z dne 18.1.2016), ki so jo vložili poslanci Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli, Pascal Durand v skladu s členom 136(4) Poslovnika Evropskega parlamenta in jo je podpisalo 388 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Revščina ogroža enega od štirih Evropejcev, kar pomeni 125 milijonov ljudi, 16 milijonov Evropejcev pa trpi zaradi pomanjkanja hrane;

2.   zaradi naših potrošniških navad ostane zlasti v supermarketih veliko še užitnih proizvodov neprodanih ali jih umaknejo iz prodaje in uničijo; po ocenah se v Evropi vsako leto zavrže 100 milijonov ton živil;

3.   to zlasti velja za proizvode, ki se jim izteka rok prodaje, proizvode, ki ostanejo po začasnih prodajnih akcijah, sadje in zelenjavo, ki po videzu ne ustrezata standardom, itd;

4.   po navedbah v poročilu, ki ga je junija 2014 objavil Evropski ekonomsko-socialni odbor, je veliko držav EU že uvedlo ukrepe, da bi spodbudile podarjanje neprodane hrane dobrodelnim organizacijam;

5.   Komisijo in Svet se poziva, naj v sodelovanju z živilskim sektorjem preučita možnost sprejetja sheme za celotno EU, s katero bi supermarkete spodbudili k razdeljevanju neprodane užitne hrane dobrodelnim organizacijam;

6.   Ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

____________

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika kadar izjavo po preteku treh mesecev od njenega vpisa v register podpiše večina poslancev, se le-ta z imeni podpisnikov objavi v zapisniku in posreduje institucijam, na katere je naslovljena. Izjava Parlamenta ne zavezuje.

Seznam podpisnikov:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Pascal Arimont, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Brando Benifei, Xabier Benito Ziluaga, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Udo Bullmann, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Nikolaos Chountis, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Michael Cramer, Andi Cristea, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Anneliese Dodds, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Jill Evans, Eleonora Evi, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, Elisa Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Jens Gieseke, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Juan Carlos Girauta Vidal, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Giorgos Grammatikakis, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, György Hölvényi, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Petr Ježek, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jan Keller, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Norbert Lins, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Renaud Muselier, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Renato Soru, Barbara Spinelli, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Helga Trüpel, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, István Ujhelyi, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Bodil Valero, Marco Valli, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Udo Voigt, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Marco Zullo, Milan Zver.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov