Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург

3. Преглед на люксембургското председателство (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на люксембургското председателство (2015/2964(RSP))

Xavier Bettel (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Viviane Reding, от името на групата PPE, Mady Delvaux, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Tunne Kelam, Alfred Sant, Timothy Kirkhope, Nikolaos Chountis, Mara Bizzotto, Andrejs Mamikins, Gerolf Annemans и Mercedes Bresso.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andreas Schwab, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pervenche Berès, Seán Kelly, Lampros Fountoulis относно разпределението на времето за изказвания при провеждане на процедурата с привличане на вниманието ("catch the eye") (председателят направи някои уточнения), и Costas Mavrides.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Xavier Bettel.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност