Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2147(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0371/2015

Внесени текстове :

A8-0371/2015

Разисквания :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Гласувания :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0009

Протокол
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

4. Към Акт за цифровия единен пазар (разискване)
CRE

Доклад относно към акт за цифровия единен пазар [2015/2147(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Kaja Kallas и Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas и Evelyne Gebhardt представиха доклада.

Изказаха се: Renato Soru (докладчик по становището на комисията ECON), Jutta Steinruck (докладчик по становището на комисията EMPL), Merja Kyllönen (докладчик по становището на комисията TRAN), Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията JURI) и Michał Boni (докладчик по становището на комисията LIBE).

Изказа се: Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Henna Virkkunen, от името на групата PPE, Miapetra Kumpula-Natri, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, и Andreas Schwab.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Ева Паунова, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor и Maria Grapini.

Изказаха се: Andrus Ansip, Kaja Kallas и Evelyne Gebhardt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 19.1.2016 г.

(Заседанието, прекъснато в 12.20 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.30 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност