Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2147(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0371/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0371/2015

Συζήτηση :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

4.  Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μια πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά [2015/2147(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συνεισηγήτριες: Kaja Kallas και Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Οι Kaja Kallas και Evelyne Gebhardt παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Renato Soru (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Jutta Steinruck (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Merja Kyllönen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Petra Kammerevert (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Michał Boni (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE).

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Henna Virkkunen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miapetra Kumpula-Natri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, και Andreas Schwab.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Νεοκλής Συλικιώτης, Indrek Tarand, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip, Kaja Kallas και Evelyne Gebhardt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.20 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.30.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου