Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2147(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0371/2015

Ingediende teksten :

A8-0371/2015

Debatten :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Stemmingen :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0009

Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

4. Naar een akte voor een digitale interne markt (debat)
CRE

Verslag over "Naar een akte voor een digitale interne markt" [2015/2147(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Kaja Kallas en Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas en Evelyne Gebhardt lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Renato Soru (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Jutta Steinruck (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Merja Kyllönen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de Commissie JURI) en Michał Boni (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen, namens de PPE-Fractie, Miapetra Kumpula-Natri, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, en Andreas Schwab.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip, Kaja Kallas en Evelyne Gebhardt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 19.1.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.20 uur onderbroken en om 12.30 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid