Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2147(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0371/2015

Ingivna texter :

A8-0371/2015

Debatter :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Omröstningar :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0009

Protokoll
Tisdagen den 19 januari 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

4. Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (debatt)
CRE

Betänkande om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden” [2015/2147(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt redogjorde för betänkandet.

Talare: Renato Soru (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Jutta Steinruck (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Merja Kyllönen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet JURI) och Michał Boni (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Henna Virkkunen för PPE-gruppen, Miapetra Kumpula-Natri för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, och Andreas Schwab.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor och Maria Grapini.

Talare: Andrus Ansip, Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 19.1.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.20, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.30.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy