Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказа се Notis Marias, за да информира Парламента, че гръцкият гражданин Richard Spiros Hagabimana, незаконно задържан в затвора в Бурунди, е оправдан и скоро ще бъде освободен.


5.1. Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски [2015/2241(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0001)


5.2. Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски [2015/2268(IMM)] – Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0002)


5.3. Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


5.4. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията [2015/2140(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A8-0368/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0004)


5.5. Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (гласуване)

Доклад относно ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС [2015/2139(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Julie Ward (A8-0373/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ на комисията CULT

приема се (P8_TA(2016)0005)

Изказвания

Julie Ward (докладчик).


5.6. Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС (гласуване)

Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари [2015/2106(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0006)


5.7. Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (гласуване)

Доклад относно външните фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа [2015/2111(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0007)


5.8. Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (гласуване)

Доклад относно политиките в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора [2015/2088(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Marek Plura (A8-0366/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0008)

Изказвания

Syed Kamall относно електронната проверка на параграф 62, 2-ра част.


5.9. Към Акт за цифровия единен пазар (гласуване)

Доклад относно към акт за цифровия единен пазар [2015/2147(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Kaja Kallas и Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2016)0009)

Изказвания

Evelyne Gebhardt (докладчик) относно френския превод на изменения 3 и 11.

Правна информация - Политика за поверителност