Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias om het Parlement ervan op de hoogte te stellen dat de Griekse staatsburger Richard Spiros Hagabimana, die onrechtmatig in Burundi werd vastgehouden, vrijgesproken is en eerstdaags in vrijheid zal worden gesteld.


5.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski [2015/2241(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0001)


5.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Czesław Adam Siekierski [2015/2268(IMM)] – Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0002)


5.3. Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


5.4. Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (stemming)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU [2015/2140(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0004)


5.5. De rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU (stemming)

Verslag over de rol van interculturele dialoog, culturele diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU [2015/2139(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie )

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE van de commissie CULT

Aangenomen (P8_TA(2016)0005)

Het woord werd gevoerd door:

Julie Ward (rapporteur).


5.6. Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten (stemming)

Verslag over inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten: impact en op weg naar een efficiënter en doeltreffender EU-kader voor financiële regelgeving en een kapitaalmarktenunie [2015/2106(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0006)


5.7. Externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa (stemming)

Verslag over externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa [2015/2111(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0007)


5.8. Op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (stemming)

Verslag over op vaardigheden gerichte beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid [2015/2088(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0008)

Het woord werd gevoerd door:

Syed Kamall over de elektronische verificatie van paragraaf 62, tweede deel.


5.9. Naar een akte voor een digitale interne markt (stemming)

Verslag over "Naar een akte voor een digitale interne markt" [2015/2147(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Kaja Kallas en Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0009)

Het woord werd gevoerd door:

Evelyne Gebhardt (rapporteur) over de Franse vertaling van amendementen 3 en 11.

Juridische mededeling - Privacybeleid