Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. januára 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

V rozprave vystúpil Notis Marias, aby Parlamentu oznámil, že grécky štátny príslušník Richard Spiros Hagabimana, ktorý bol nezákonne zadržiavaný v Burundi, bol zbavený viny a bude v blízkom čase prepustený.


5.1. Žiadosť o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského [2015/2241(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0001)


5.2. Žiadosť o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Czesława Adama Siekierského [2015/2268(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2016)0002)


5.3. Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


5.4. Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ [2015/2140(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0004)


5.5. Úloha medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ (hlasovanie)

Správa o úlohe medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ [2015/2139(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA výboru CULT

Prijatý (P8_TA(2016)0005)

Vystúpenia:

Julie Ward (spravodajkyňa).


5.6. Hodnotenie a výzvy regulácie finančných služieb EÚ (hlasovanie)

Správa o hodnotení a výzvach regulácie finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov [2015/2106(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0006)


5.7. Vonkajšie faktory, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe (hlasovanie)

Správa o vonkajších faktoroch, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe [2015/2111(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0007)


5.8. Politiky zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže (hlasovanie)

Správa o politikách zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže [2015/2088(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0008)

Vystúpenia:

Syed Kamall k elektronickému overovaniu odseku 62, 2. časti.


5.9. Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (hlasovanie)

Správa s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu [2015/2147(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0009)

Vystúpenia:

Evelyne Gebhardt (spravodajkyňa) k francúzskemu prekladu pozmeňujúcich návrhov 3 a 11.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia