Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Gabriel Mato - A8-0367/2015
Richard Corbett, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan και Steven Woolfe

Έκθεση Werner Langen - A8-0368/2015
Richard Corbett, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Diane Dodds, Marian Harkin και Steven Woolfe

Έκθεση Julie Ward - A8-0373/2015
Krisztina Morvai, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Marijana Petir, Stanislav Polčák και Diane Dodds

Έκθεση Burkhard Balz - A8-0360/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Nicola Caputo, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Έκθεση Barbara Matera - A8-0369/2015
Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Maria Corazza Bildt, Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marijana Petir, Diane Dodds και Marian Harkin

Έκθεση Marek Plura - A8-0366/2015
Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Ilhan Kyuchyuk, István Ujhelyi, Μαρία Σπυράκη, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Diane Dodds και Marian Harkin

Έκθεση Kaja Kallas και Evelyne Gebhardt - A8-0371/2015
Jiří Pospíšil, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Seán Kelly και Marian Harkin.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου