Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург

10. Положението в Полша (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Полша (2015/3031(RSP))

Председателят направи кратко изявление в началото на дебата.

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказа се Beata Szydło (министър-председател на Полша).

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, Michał Marusik, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, (председателят припомни, че публиката от трибуните трябва да се въздържа да показва своето одобрение или неодобрение), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Michał Marusik, от името на групата ENF, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, и Esteban González Pons, от името на групата PPE.

Изказа се Beata Szydło.

Изказа се Guy Verhofstadt относно изказването на Beata Szydło, която отговори.

Изказаха се: Bert Koenders, Günther Oettinger (член на Комисията) и Frans Timmermans.

Изказа се Beata Szydło.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност