Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

10.  Η κατάσταση στην Πολωνία (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η κατάσταση στην Πολωνία (2015/3031(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στο θέμα.

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Beata Szydło (Πρωθυπουργός της Πολωνίας).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michał Marusik, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι το κοινό που παρίσταται στα θεωρεία των επισκεπτών οφείλει να αποφεύγει οποιεσδήποτε εκδηλώσεις επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας) Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Michał Marusik, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνει η Beata Szydło.

Παρεμβαίνει ο Guy Verhofstadt σχετικά με την παρέμβαση της Beata Szydło, η οποία του απαντά.

Παρεμβαίνουν οι Bert Koenders, Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) και Frans Timmermans.

Παρεμβαίνει η Beata Szydło.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σε μελλοντική περίοδο συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου