Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

12.  Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία (2015/3033(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta και Adam Szejnfeld.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Νότης Μαριάς και Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki και Raffaele Fitto,εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία 2015/3033(RSP) (B8-0053/2016

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την υποστήριξη για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία 2015/3033(RSP) (B8-0054/2016

—    Javier Couso Permuy, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Σοφία Σακοράφα, Τάκης Χατζηγεωργίου, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία 2015/3033(RSP) (B8-0055/2016

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία 2015/3033(RSP) (B8-0061/2016

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD , σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία 2015/3033(RSP) (B8-0062/2016) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου