Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. jaanuar 2016 - Strasbourg

12. Colombia rahuprotsess (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Colombia rahuprotsess (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel toetuse kohta Colombia rahuprotsessile (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel Colombia rahuprotsessi kohta (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel Colombia rahuprotsessi kohta (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel Colombia rahuprotsessi toetamise kohta (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel rahuprotsessi kohta Colombias (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano ja Carlos Zorrinho, fraktsiooni S&D nimel toetuse kohta Colombia rahuprotsessile (2015/3033(RSP)) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Colombia rahuprotsessi kohta (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.1.2016 protokollipunkt 7.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika