Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. sausio 19 d. - Strasbūras

12. Kolumbijos taikos procesas (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Kolumbijos taikos procesas (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta ir Adam Szejnfeld.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Luis de Grandes Pascual), Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias ir Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ir Cristian Dan Preda, PPE frakcijos vardu, – dėl paramos taikos procesui Kolumbijoje (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ir Raffaele Fitto, ECR frakcijos vardu, – dėl Kolumbijos taikos proceso (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ir Johannes Cornelis van Baalen, ALDE frakcijos vardu, – dėl taikos proceso Kolumbijoje (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras ir Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl paramos taikos procesui Kolumbijoje (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis ir Stelios Kouloglou, GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl taikos proceso Kolumbijoje (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano ir Carlos Zorrinho, S&D frakcijos vardu, – dėl paramos taikos procesui Kolumbijoje (2015/3033(RSP)) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas, EFDD frakcijos vardu, – dėl taikos proceso Kolumbijoje (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 01 20 protokolo 7.8 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika