Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 19. janvāris - Strasbūra

12. Kolumbijas miera process (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kolumbijas miera process (2015/3033(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta un Adam Szejnfeld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias un Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā – par miera procesa veicināšanu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Kolumbijas miera procesu (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par miera procesu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par Kolumbijas miera procesu (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis un Stelios Kouloglou, GUE/NGL grupas vārdā – par miera procesu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par miera procesa veicināšanu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdāpar miera procesu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.1.2016. protokola 7.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika