Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - Straatsburg

12. Vredesproces in Colombia (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias en Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over de steun aan het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki en Raffaele Fitto,namens de ECR-Fractie, over het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP))) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, over het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, ter ondersteuning van het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, over de steun aan het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over het vredesproces in Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 20.1.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid