Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. januára 2016 - Štrasburg

12. Mierový proces v Kolumbii (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Mierový proces v Kolumbii (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias a Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Cristian Dan Preda, v mene skupiny PPE, o podpore mierového procesu v Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto,v mene skupiny ECR, o mierovom procese v Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička a Johannes Cornelis van Baalen, v mene skupiny ALDE, o mierovom procese v Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o podpore mierového procesu v Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, o mierovom procese v Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o podpore mierového procesu v Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o mierovom procese v Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 20.1.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia