Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

13.  Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Συρία (2015/2517(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund και Νίκος Ανδρουλάκης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Marju Lauristin, Νότης Μαριάς, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου