Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 19 januari 2016 - Strasbourg

13. Situationen i Syrien (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, och Pavel Telička för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund och Nikos Androulakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy