Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 19 januari 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Sammanfattning av Luxemburgs rådsordförandeskap (debatt)
 4.Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (omröstning)
  5.4.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  5.5.Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (omröstning)
  5.6.Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster (omröstning)
  5.7.Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (omröstning)
  5.8.Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (omröstning)
  5.9.Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Slutsatser från Europeiska rådets möte (17-18 december) (debatt)
 10.Situationen i Polen (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Fredsprocessen i Colombia (debatt)
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.Utskottens sammansättning
 15.Situationen i Saudiarabien och Iran (debatt)
 16.Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden ***I (debatt)
 17.Personlig skyddsutrustning ***I – Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I – Linbaneanläggningar ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (191 kb)  Närvarolista (66 kb)
 
Protokoll (183 kb)  Närvarolista (37 kb)  Omröstningsresultat (59 kb)  Omröstningar med namnupprop (68 kb)
 
Protokoll (267 kb)  Närvarolista (65 kb)  Omröstningsresultat (789 kb)  Omröstningar med namnupprop (1194 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy