Index 
Jegyzőkönyv
PDF 270kWORD 201k
2016. január 19., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A luxemburgi elnökség mérlege (vita)
 4.A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.3.Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)
  
5.4.Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (szavazás)
  
5.5.Az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek előmozdításában (szavazás)
  
5.6.A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai (szavazás)
  
5.7.Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási tevékenységét (szavazás)
  
5.8.Az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák (szavazás)
  
5.9.A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A december 17–18-i Európai Tanács következtetései (vita)
 10.A lengyelországi helyzet (vita)
 11.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 12.A kolumbiai békefolyamat (vita)
 13.A szíriai helyzet (vita)
 14.A bizottságok tagjai
 15.A Szaúd-arábiai helyzet (vita)
 16.A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése ***I (vita)
 17.Egyéni védőeszközök ***I – Gázüzemű berendezések ***I – Kötélpálya-létesítmények ***I (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Őrizetben lévő uniós, nevezetesen olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok Indiában (2015/2522(RSP))

—   Indrek Tarand, Jean Lambert, Karima Delli, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Indiában őrizetben levő olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok helyzetéről (B8-0081/2016);

—   Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini és Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, az Indiában őrizetben levő olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok helyzetéről (B8-0084/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, az Indiában őrizetben levő olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok helyzetéről (B8-0085/2016);

—   Cristian Dan Preda , Lara Comi, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Zver Milan, Ildikó Gáll-Pelcz, Svoboda Pavel, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze,Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc, Elisabetta Gardini és Adam Szejnfeld, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Indiában őrizetben levő olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok helyzetéről (B8-0090/2016);

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Corneli van Baalen, Hilde Vautmans és Valentinas Mazuronis, az Indiában őrizetben levő olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok helyzetéről (B8-0093/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Indiában őrizetben levő olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok helyzetéről (B8-0096/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Indiában őrizetben levő olasz, észt és egyesült királysági állampolgárok helyzetéről (B8-0099/2016).

II.   Etiópia (2015/2520(RSP))

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Davor Škrlec, Igor Šoltes és Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Etiópiáról (B8-0082/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Etiópiáról (B8-0086/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Etiópiáról (B8-0087/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc és Adam Szejnfeld, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Etiópiáról (B8-0091/2016);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Etiópiáról (B8-0095/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Etiópiáról (B8-0100/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Etiópiáról (B8-0121/2016).

III.   Észak-Korea (2015/2521(RSP))

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun és Heidi Hautala, az észak-koreai helyzetről (B8-0083/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas és Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az észak-koreai helyzetről (B8-0088/2016);

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az észak-koreai helyzetről (B8-0089/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc, Elisabetta Gardini és Adam Szejnfeld, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az észak-koreai helyzetről (B8-0092/2016);

—   Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az észak-koreai helyzetről (B8-0094/2016);

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az észak-koreai helyzetről (B8-0097/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Fernández Rodríguez-Piñero, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli és Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az észak-koreai helyzetről (B8-0098/2016).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. A luxemburgi elnökség mérlege (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A luxemburgi elnökség mérlege (2015/2964(RSP))

Xavier Bettel (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Viviane Reding, a PPE képviselőcsoport nevében, Mady Delvaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Tunne Kelam, Alfred Sant, Timothy Kirkhope, Nikolaos Chountis, Mara Bizzotto, Andrejs Mamikins, Gerolf Annemans és Mercedes Bresso.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andreas Schwab, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pervenche Berès, Seán Kelly, Lampros Fountoulis a „catch the eye” eljárás felszólalási idejének felosztásáról (Az elnök pontosításokat közöl), és Costas Mavrides.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Xavier Bettel.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

4. A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé (vita)

Jelentés a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról [2015/2147(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Renato Soru (az ECON bizottság véleményének előadója), Jutta Steinruck (az EMPL bizottság véleményének előadója), Merja Kyllönen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Petra Kammerevert (a CULT bizottság véleményének előadója), Angel Dzhambazki (a JURI bizottság véleményének előadója) és Michał Boni (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Henna Virkkunen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miapetra Kumpula-Natri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, és Andreas Schwab.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt és Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor és Maria Grapini.

Felszólal: Andrus Ansip, Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.19-i jegyzőkönyv, 5.9. pont .

(Az ülést 12.20-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.30-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

Felszólal: Notis Marias, aki tájékoztatja a Parlamentet, hogy a Burundiban törvényellenesen bebörtönzött Richard Spiros Hagabimana görög állampolgárt felmentették és hamarosan szabadon bocsátják.


5.1. Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2241(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0001)


5.2. Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2268(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0002)


5.3. Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)

Jelentés az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


5.4. Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (szavazás)

Jelentés az uniós versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2015/2140(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0004)


5.5. Az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek előmozdításában (szavazás)

Jelentés interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepéről az uniós alapértékek előmozdításában [2015/2139(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport által benyújtva)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (CULT bizottság)

Elfogadva (P8_TA(2016)0005)

Felszólalások

Julie Ward (előadó).


5.6. A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai (szavazás)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről és kihívásairól: hatások, valamint az eredményesebb és hatékonyabb uniós pénzügyi szabályozási keretrendszer és a tőkepiaci unió felé vezető út [2015/2106(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0006)


5.7. Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási tevékenységét (szavazás)

Jelentés az Európában a nők vállalkozási tevékenységét akadályozó külső tényezőkről [2015/2111(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0007)


5.8. Az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák (szavazás)

Jelentés az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikákról [2015/2088(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0008)

Felszólalások

Syed Kamall a (62) bekezdés 2. részének elektronikus ellenőrzéséről.


5.9. A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé (szavazás)

Jelentés a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról [2015/2147(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0009)

Felszólalások

Evelyne Gebhardt (előadó) a 3. és 11. módosítás francia fordításáról.


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Gabriel Mato -jelentés - A8-0367/2015
Richard Corbett, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan és Steven Woolfe

Werner Langen -jelentés - A8-0368/2015
Richard Corbett, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Diane Dodds, Marian Harkin és Steven Woolfe

Julie Ward -jelentés - A8-0373/2015
Krisztina Morvai, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Marijana Petir, Stanislav Polčák és Diane Dodds

Burkhard Balz -jelentés - A8-0360/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Nicola Caputo, Seán Kelly és Stanislav Polčák

Barbara Matera -jelentés - A8-0369/2015
Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Maria Corazza Bildt, Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marijana Petir, Diane Dodds és Marian Harkin

Marek Plura -jelentés - A8-0366/2015
Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Ilhan Kyuchyuk, István Ujhelyi, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Diane Dodds és Marian Harkin

Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt -jelentés - A8-0371/2015
Jiří Pospíšil, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Seán Kelly és Marian Harkin.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.35-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. A december 17–18-i Európai Tanács következtetései (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A december 17–18-i Európai Tanács következtetései (2015/2989(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, ez utóbbi felszólalásról, Nigel Farage, Guy Verhofstadt felszólalásáról, Beatrix von Storch, aki kékkártyás kérdést tesz fel a következő képviselőnek: Ulrike Lunacek, aki válaszol a kérdésre, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Guy Verhofstadt és Alain Lamassoure.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Tania González Peñas, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Maria João Rodrigues, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Janice Atkinson, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Glenis Willmott, Patrizia Toia, Iratxe García Pérez, Iliana Iotova és Elisa Ferreira.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Jean-Claude Juncker.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


10. A lengyelországi helyzet (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A lengyelországi helyzet (2015/3031(RSP))

Az elnök rövid bevezetőt mond vitaindítóként.

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Beata Szydło (Lengyelország miniszterelnöke).

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Michał Marusik, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser (Az elnök emlékeztet, hogy a karzaton ülőknek tartózkodniuk kell mindenféle véleménynyilvánítástól), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke, független, Michał Marusik, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Beata Szydło.

Felszólal: Guy Verhofstadt Beata Szydło felszólalásáról, aki válaszol neki.

Felszólal: Bert Koenders, Günther Oettinger (a Bizottság tagja) és Frans Timmermans.

Felszólal: Beata Szydło.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: egy későbbi ülésen.


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

11. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A (P7_TA(2012)0424(COR01)) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2016.1.18-i jegyzőkönyv, 8. pont ).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.


12. A kolumbiai békefolyamat (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A kolumbiai békefolyamat (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias és Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamat támogatásáról (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki és Raffaele Fitto,az ECR képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamatról (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička és Johannes Cornelis van Baalen, az ALDE képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamatról 2015/3033(RSP) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamat támogatásáról 2015/3033(RSP) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamatról (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamat támogatásáról 2015/3033(RSP) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamatról 2015/3033(RSP) (B8-0062/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.20-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


13. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund és Nikos Androulakis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo és Georgios Epitideios.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


14. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a ECR képviselőcsoport:

REGI bizottság: Sławomir Kłosowski Edward Czesak helyére

ITRE bizottság: Edward Czesak

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


15. A Szaúd-arábiai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Szaúd-arábiai helyzet (2015/2518(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, Klaus Buchner, Victor Boştinaru, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Afzal Khan és Jonathan Arnott.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


16. A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése ***I (vita)

Jelentés a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Nathalie Griesbeck előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kinga Gál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Alessandra Mussolini, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Buda és Emil Radev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Kostas Chrysogonos és Jiří Pospíšil.

Felszólal: Věra Jourová és Nathalie Griesbeck.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.20-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .

Felszólal: Notis Marias a „catch the eye” eljárásról (Az elnök emlékeztet a hatályos szabályzatra).


17. Egyéni védőeszközök ***I – Gázüzemű berendezések ***I – Kötélpálya-létesítmények ***I (vita)

Jelentés az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Jelentés a gázüzemű berendezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Jelentés a kötélpálya-létesítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Vicky Ford, Catherine Stihler és Antonio López-Istúriz White előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Laura Agea (az EMPL bizottság véleményének előadója), Pascal Arimont, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kerstin Westphal, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Cristian-Silviu Buşoi, Lara Comi, Paul Rübig, Seán Kelly, Alberto Cirio és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska, Vicky Ford, Catherine Stihler és Antonio López-Istúriz White.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.20-i jegyzőkönyv, 7.3. pont , 2016.1.20-i jegyzőkönyv, 7.4. pont és 2016.1.20-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 574.582/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat