Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 200k
Otrdiena, 2016. gada 19. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Luksemburgas prezidentūras darbības pārskats (debates)
 4.Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Pieprasījums atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Pieprasījums atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā ***I (balsošana)
  
5.4.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)
  
5.5.Kultūru dialoga, kultūras daudzveidības un izglītības loma ES pamatvērtību veicināšanā (balsošana)
  
5.6.ES finanšu pakalpojumu regulējuma izvērtēšana un jauni uzdevumi (balsošana)
  
5.7.Ārēji faktori, kas rada šķēršļus Eiropas sieviešu uzņēmējdarbībai (balsošana)
  
5.8.Politikas nostādnes prasmju veidošanai cīņā pret jauniešu bezdarbu (balsošana)
  
5.9.Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Eiropadomes 2015. gada 17. un 18. decembra sanāksmes secinājumi (debates)
 10.Stāvoklis Polijā (debates)
 11.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 12.Kolumbijas miera process (debates)
 13.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 14.Komiteju sastāvs
 15.Stāvoklis Saūda Arābijā un Irānā (debates)
 16.Nevainīguma prezumpcija un tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā ***I (debates)
 17.Individuālie aizsardzības līdzekļi ***I - Gāzveida kurināmā iekārtas ***I - Trošu ceļu iekārtas ***I (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Indijā aizturētie ES pilsoņi, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņi (2015/2522(RSP))

—   Indrek Tarand, Jean Lambert, Karima Delli, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā – par Indijā aizturēto ES pilsoņu, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņu, stāvokli (B8-0081/2016);

—   Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini un Gerolf Annemans ENF grupas vārdā – par Indijā aizturētajiem ES pilsoņiem, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņiem (B8-0084/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Indijā aizturētajiem ES pilsoņiem, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņiem (B8-0085/2016);

—   Cristian Dan Preda , Lara Comi, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Zver Milan, Ildikó Gáll-Pelcz, Svoboda Pavel, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze,Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc, Elisabetta Gardini un Adam Szejnfeld PPE grupas vārdā – par Indijā aizturētajiem ES pilsoņiem, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņiem (B8-0090/2016);

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Corneli van Baalen, Hilde Vautmans un Valentinas Mazuronis – par Indijā aizturētajiem ES pilsoņiem, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņiem (B8-0093/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā – par Indijā aizturētajiem ES pilsoņiem, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņiem (B8-0096/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par Indijā aizturētajiem ES pilsoņiem, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās Karalistes pilsoņiem (B8-0099/2016).

II.   Etiopija (2015/2520(RSP))

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Davor Škrlec, Igor Šoltes un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par Etiopiju (B8-0082/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Etiopiju (B8-0086/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par Etiopiju (B8-0087/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc un Adam Szejnfeld PPE grupas vārdā – par Etiopiju (B8-0091/2016);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Etiopiju (B8-0095/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par Etiopiju (B8-0100/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par Etiopiju (B8-0121/2016).

III.   Ziemeļkoreja (2015/2521(RSP))

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun un Heidi Hautala – par stāvokli Ziemeļkorejā (B8-0083/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Marco Zanni EFDD grupas vārdā – par Ziemeļkoreju (B8-0088/2016);

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā – par Ziemeļkoreju (B8-0089/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc, Elisabetta Gardini un Adam Szejnfeld PPE grupas vārdā – par Ziemeļkoreju (B8-0092/2016);

—   Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Ziemeļkoreju (B8-0094/2016);

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par Ziemeļkoreju (B8-0097/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Fernández Rodríguez-Piñero, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par Ziemeļkoreju (B8-0098/2016).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Luksemburgas prezidentūras darbības pārskats (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Luksemburgas prezidentūras darbības pārskats (2015/2964(RSP)).

Xavier Bettel (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Viviane Reding PPE grupas vārdā, Mady Delvaux S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Tunne Kelam, Alfred Sant, Timothy Kirkhope, Nikolaos Chountis, Mara Bizzotto, Andrejs Mamikins, Gerolf Annemans un Mercedes Bresso.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andreas Schwab, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pervenche Berès, Seán Kelly, Lampros Fountoulis — par uzstāšanās laika piešķiršanu saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumus) un Costas Mavrides.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Xavier Bettel.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu (debates)

Ziņojums par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu [2015/2147(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referentes: Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015).

Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Renato Soru (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Jutta Steinruck (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Merja Kyllönen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Angel Dzhambazki (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Michał Boni (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Henna Virkkunen PPE grupas vārdā, Miapetra Kumpula-Natri S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts un Andreas Schwab.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor un Maria Grapini.

Uzstājās Andrus Ansip, Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.1.2016. protokola 5.9. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.20 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.30.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Notis Marias, informējot Parlamentu, ka Grieķijas pilsonis Richard Spiros Hagabimana, kas bija nelikumīgi turēts apcietinājumā Burundi, ir ticis attaisnots un drīzumā tiks atbrīvots.


5.1. Pieprasījums atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti [2015/2241(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0004/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0001).


5.2. Pieprasījums atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti [2015/2268(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0005/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0002).


5.3. Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0367/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0003).

Gabriel Mato (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


5.4. Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)

Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku [2015/2140(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0368/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0004).


5.5. Kultūru dialoga, kultūras daudzveidības un izglītības loma ES pamatvērtību veicināšanā (balsošana)

Ziņojums par kultūru dialoga, kultūras daudzveidības un izglītības lomu ES pamatvērtību veicināšanā [2015/2139(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Julie Ward (A8-0373/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

CULT komitejas REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0005).

Uzstāšanās

Julie Ward (referente).


5.6. ES finanšu pakalpojumu regulējuma izvērtēšana un jauni uzdevumi (balsošana)

Ziņojums par ES finanšu pakalpojumu regulējuma izvērtēšanu un jauniem uzdevumiem — efektīvāka un lietderīgāka ES finanšu nozares regulējuma un kapitāla tirgu savienības satvara ietekme un virzība uz šī satvara izveidi [2015/2106(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Burkhard Balz (A8-0360/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0006).


5.7. Ārēji faktori, kas rada šķēršļus Eiropas sieviešu uzņēmējdarbībai (balsošana)

Ziņojums par ārējiem faktoriem, kas rada šķēršļus Eiropas sieviešu uzņēmējdarbībai [2015/2111(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Barbara Matera (A8-0369/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0007).


5.8. Politikas nostādnes prasmju veidošanai cīņā pret jauniešu bezdarbu (balsošana)

Ziņojums par politikas nostādnēm attiecībā uz prasmju veidošanu cīņā pret jauniešu bezdarbu [2015/2088(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Marek Plura (A8-0366/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0008).

Uzstāšanās

Syed Kamall — par balsošanas rezultātu elektronisko pārbaudi attiecībā uz 62. punkta otro daļu.


5.9. Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu (balsošana)

Ziņojums par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu [2015/2147(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referentes: Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0009).

Uzstāšanās

Evelyne Gebhardt (referente) — par grozījumu Nr. 3 un Nr. 11 tulkojumu franču valodā.


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Gabriel Mato ziņojums - A8-0367/2015
Richard Corbett, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan un Steven Woolfe

Werner Langen ziņojums - A8-0368/2015
Richard Corbett, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Diane Dodds, Marian Harkin un Steven Woolfe

Julie Ward ziņojums - A8-0373/2015
Krisztina Morvai, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Marijana Petir, Stanislav Polčák un Diane Dodds

Burkhard Balz ziņojums - A8-0360/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Nicola Caputo, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Barbara Matera ziņojums - A8-0369/2015
Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Anna Maria Corazza Bildt, Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marijana Petir, Diane Dodds un Marian Harkin

Marek Plura ziņojums - A8-0366/2015
Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Ilhan Kyuchyuk, István Ujhelyi, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Diane Dodds un Marian Harkin

Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt ziņojums - A8-0371/2015
Jiří Pospíšil, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Seán Kelly un Marian Harkin


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.35 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Eiropadomes 2015. gada 17. un 18. decembra sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2015. gada 17. un 18. decembra sanāksmes secinājumi (2015/2989(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerard Batten, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Guy Verhofstadt, reaģējot uz iepriekšējā runātāja uzstāšanos, Nigel Farage, atbildot uz Guy Verhofstadt teikto, Beatrix von Storch, kas uzdeva zilās kartītes jautājumu Ulrike Lunacek, kura uz to atbildēja, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Guy Verhofstadt un Alain Lamassoure.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Tania González Peñas, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Maria João Rodrigues, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Janice Atkinson, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Glenis Willmott, Patrizia Toia, Iratxe García Pérez, Iliana Iotova un Elisa Ferreira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Jean-Claude Juncker.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


10. Stāvoklis Polijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Polijā (2015/3031(RSP)).

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu paziņojumu, ievadot debates.

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Beata Szydło (Polijas premjerministre).

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā, Michał Marusik ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser (sēdes vadītājs atgādināja, ka apmeklētāji sēžu zāles balkonā nedrīkst izrādīt piekrišanu vai neapmierinātību), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Michał Marusik ENF grupas vārdā, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā un Esteban González Pons PPE grupas vārdā.

Uzstājās Beata Szydło.

Uzstājās Guy Verhofstadt, uzdodot jautājumu Beata Szydło, kas uz to atbildēja.

Uzstājās Bert Koenders, Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Frans Timmermans.

Uzstājās Beata Szydło.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P7_TA(2012)0424(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (18.1.2016. protokola 8. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


12. Kolumbijas miera process (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kolumbijas miera process (2015/3033(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta un Adam Szejnfeld.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias un Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Uzstājās Federica Mogherini.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā – par miera procesa veicināšanu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā – par Kolumbijas miera procesu (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā – par miera procesu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par Kolumbijas miera procesu (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis un Stelios Kouloglou, GUE/NGL grupas vārdā – par miera procesu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā – par miera procesa veicināšanu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdāpar miera procesu Kolumbijā (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.1.2016. protokola 7.8. punkts.


13. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2015/2517(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā un Pavel Telička ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund un Nikos Androulakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo un Georgios Epitideios.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


14. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumus iecelt turpmāk minētos deputātus šādos amatos:

REGI komiteja: Sławomir Kłosowski — Edward Czesak vietā;

ITRE komiteja: Edward Czesak.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


15. Stāvoklis Saūda Arābijā un Irānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Saūda Arābijā un Irānā (2015/2518(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Josef Weidenholzer, Klaus Buchner, Victor Boştinaru, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Afzal Khan un Jonathan Arnott.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


16. Nevainīguma prezumpcija un tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nostiprinātu nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētus aspektus kriminālprocesā [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015).

Nathalie Griesbeck iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jiří Pospíšil, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Alessandra Mussolini, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Buda un Emil Radev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Kostas Chrysogonos un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Věra Jourová un Nathalie Griesbeck.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.1.2016. protokola 7.2. punkts.

Uzstājās Notis Marias, komentējot brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītāja atgādināja par spēkā esošajiem noteikumiem).


17. Individuālie aizsardzības līdzekļi ***I - Gāzveida kurināmā iekārtas ***I - Trošu ceļu iekārtas ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Vicky Ford (A8-0148/2015).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par gāzveida kurināmā iekārtām [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Catherine Stihler (A8-0147/2015).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trošu ceļu iekārtām [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015).

Vicky Ford, Catherine Stihler un Antonio López-Istúriz White iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Laura Agea (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Pascal Arimont PPE grupas vārdā, Kerstin Westphal S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Cristian-Silviu Buşoi, Lara Comi, Paul Rübig, Seán Kelly, Alberto Cirio un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska, Vicky Ford, Catherine Stihler un Antonio López-Istúriz White.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.1.2016. protokola 7.3. punkts, 20.1.2016. protokola 7.4. punkts un 20.1.2016. protokola 7.5. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 574.582/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika