Indeks 
Protokół
PDF 273kWORD 202k
Wtorek, 19 stycznia 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Podsumowanie prezydencji luksemburskiej (debata)
 4.W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (głosowanie)
  
5.4.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (głosowanie)
  
5.5.Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (głosowanie)
  
5.6.Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE (głosowanie)
  
5.7.Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet (głosowanie)
  
5.8.Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (głosowanie)
  
5.9.W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Konkluzje posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (debata)
 10.Sytuacja w Polsce (debata)
 11.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 12.Proces pokojowy w Kolumbii (debata)
 13.Sytuacja w Syrii (debata)
 14.Skład komisji
 15.Sytuacja w Arabii Saudyjskiej i w Iranie (debata)
 16.Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym ***I (debata)
 17.Środki ochrony indywidualnej ***I - Urządzenia spalające paliwa gazowe ***I - Urządzenia kolei linowych ***I (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Obywatele UE - w szczególności włoscy, estońscy i brytyjscy - przetrzymywani w Indiach (2015/2522(RSP))

—   Indrek Tarand, Jean Lambert, Karima Delli, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji, w jakiej znaleźli się obywateli Unii – w szczególności włoscy, estońscy i brytyjscy – przetrzymywani w Indiach (B8-0081/2016);

—   Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini i Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, w sprawie obywateli Unii – w szczególności włoskich, estońskich i brytyjskich – przetrzymywanych w Indiach (B8-0084/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie obywateli Unii – w szczególności włoskich, estońskich i brytyjskich – przetrzymywanych w Indiach (B8-0085/2016);

—   Cristian Dan Preda, Lara Comi, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Zver Milan, Ildikó Gáll-Pelcz, Svoboda Pavel, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc, Elisabetta Gardini i Adam Szejnfeld w imieniu grupy PPE, w sprawie obywateli Unii – w szczególności włoskich, estońskich i brytyjskich – przetrzymywanych w Indiach (B8-0090/2016);

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Corneli van Baalen, Hilde Vautmans i Valentinas Mazuronis, w sprawie obywateli Unii – w szczególności włoskich, estońskich i brytyjskich – przetrzymywanych w Indiach (B8-0093/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, w sprawie obywateli Unii – w szczególności włoskich, estońskich i brytyjskich – przetrzymywanych w Indiach (B8-0096/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, w sprawie obywateli Unii – w szczególności włoskich, estońskich i brytyjskich – przetrzymywanych w Indiach (B8-0099/2016).

II.   Etiopia (2015/2520(RSP))

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Davor Škrlec, Igor Šoltes i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Etiopii (B8-0082/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie Etiopii (B8-0086/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie Etiopii (B8-0087/2016);

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc i Adam Szejnfeld w imieniu grupy PPE, w sprawie Etiopii (B8-0091/2016);

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Etiopii (B8-0095/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Etiopii (B8-0100/2016);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, w sprawie Etiopii (B8-0121/2016).

III.   Korea Północna (2015/2521(RSP))

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun i Heidi Hautala, w sprawie sytuacji w Korei Północnej (B8-0083/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, w sprawie Korei Północnej (B8-0088/2016);

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, w sprawie Korei Północnej (B8-0089/2016);

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc, Elisabetta Gardini i Adam Szejnfeld w imieniu grupy PPE, w sprawie Korei Północnej (B8-0092/2016);

—   Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Korei Północnej (B8-0094/2016);

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Korei Północnej (B8-0097/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Fernández Rodríguez-Piñero, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, w sprawie Korei Północnej (B8-0098/2016).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Podsumowanie prezydencji luksemburskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie prezydencji luksemburskiej (2015/2964(RSP))

Xavier Bettel (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Viviane Reding, w imieniu grupy politycznej PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Tunne Kelam, Alfred Sant, Timothy Kirkhope, Nikolaos Chountis, Mara Bizzotto, Andrejs Mamikins, Gerolf Annemans i Mercedes Bresso.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andreas Schwab, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pervenche Berès, Seán Kelly, Lampros Fountoulis w sprawie przydzielonego czasu wystąpień podczas procedury pytań z sali (przewodniczący udzielił szczegółowych wyjaśnień) i Costas Mavrides.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Xavier Bettel.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

4. W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (debata)

Sprawozdanie pt. „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” [2015/2147(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawczynie: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrali: Renato Soru (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Jutta Steinruck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Merja Kyllönen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) i Michał Boni (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrał: Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Henna Virkkunen w imieniu grupy PPE, Miapetra Kumpula-Natri w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, i Andreas Schwab.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivanę Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor i Maria Grapini.

Głos zabrali: Andrus Ansip, Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 19.1.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 12.20 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.30.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrał Notis Marias w celu poinformowania gremium, że obywatel Grecji Richard Spiros Hagabimana, nielegalnie pozbawiony wolności w Burundi, został uniewinniony i niebawem odzyska wolność.


5.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego [2015/2241(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0001)


5.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego [2015/2268(IMM)] – Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0002)


5.3. Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym uchylającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


5.4. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE [2015/2140(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0004)


5.5. Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w promowaniu podstawowych wartości UE [2015/2139(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI komisji CULT

Przyjęto (P8_TA(2016)0005)

Wystąpienia

Julie Ward (sprawozdawczyni).


5.6. Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz ich usprawnienia [2015/2106(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0006)


5.7. Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zewnętrznych czynników utrudniających przedsiębiorczość europejskich kobiet [2015/2111(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0007)


5.8. Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych [2015/2088(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0008)

Wystąpienia

Syed Kamall w sprawie elektronicznej kontroli ust. 62, części drugiej.


5.9. W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (głosowanie)

Sprawozdanie pt. „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” [2015/2147(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawczynie: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0009)

Wystąpienia

Evelyne Gebhardt (sprawozdawczyni) w sprawie francuskiego tłumaczenia poprawek nr 3 i 11.


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie: Gabriel Mato - A8-0367/2015
Richard Corbett, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan i Steven Woolfe

Sprawozdanie: Werner Langen - A8-0368/2015
Richard Corbett, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Diane Dodds, Marian Harkin i Steven Woolfe

Sprawozdanie: Julie Ward - A8-0373/2015
Krisztina Morvai, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Marijana Petir, Stanislav Polčák i Diane Dodds

Sprawozdanie: Burkhard Balz - A8-0360/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Nicola Caputo, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Sprawozdanie: Barbara Matera - A8-0369/2015
Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Maria Corazza Bildt, Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marijana Petir, Diane Dodds i Marian Harkin

Sprawozdanie: Marek Plura - A8-0366/2015
Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Ilhan Kyuchyuk, István Ujhelyi, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Diane Dodds i Marian Harkin

Sprawozdanie: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt - A8-0371/2015
Jiří Pospíšil, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Seán Kelly i Marian Harkin.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.35 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Konkluzje posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (2015/2989(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerarda Battena, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Guy Verhofstadt, w sprawie poprzedniego wystąpienia, Nigel Farage, w sprawie wystąpienia Guy Verhofstadta, Beatrix von Storch, w celu zadania Ulrike Lunacek pytania przez podniesienie niebieskiej kartki, na które udzieliła ona odpowiedzi, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Guy Verhofstadt i Alain Lamassoure.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Tania González Peñas, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Maria João Rodrigues, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Janice Atkinson, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Glenis Willmott, Patrizia Toia, Iratxe García Pérez, Iliana Iotova i Elisa Ferreira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios i Michaela Šojdrová.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrał Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


10. Sytuacja w Polsce (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Polsce (2015/3031(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie w celu wprowadzenia do debaty.

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrała Beata Szydło (premier Polski).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, (Przewodniczący przypomniał, że publiczność zasiadająca na galerii powinna powstrzymać się od wyrażania aprobaty lub dezaprobaty) Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D i Esteban González Pons w imieniu grupy PPE.

Głos zabrała Beata Szydło.

Głos zabrał Guy Verhofstadt w sprawie wystąpienia Beaty Szydło, która udzieliła mu odpowiedzi.

Głos zabrali: Bert Koenders, Günther Oettinger (członek Komisji) i Frans Timmermans.

Głos zabrała Beata Szydło.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

11. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA(2012)0424(COR01) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 8 protokołu z dnia 18.1.2016) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.


12. Proces pokojowy w Kolumbii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Proces pokojowy w Kolumbii (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luisa de Grandes Pascuala, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias i Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Cristian Dan Preda, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie poparcia dla procesu pokojowego w Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie kolumbijskiego procesu pokojowego (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička i Johannes Cornelis van Baalen, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie procesu pokojowego w Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras i Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie procesu pokojowego w Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie procesu pokojowego w Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D, w sprawie procesu pokojowego w Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie procesu pokojowego w Kolumbii (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 20.1.2016.


13. Sytuacja w Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Syrii (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, i Pavel Telička w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Andrea Cozzolino, Eugen Freund i Nikos Androulakis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


14. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR następujące wnioski o nominację:

komisja REGI: Sławomir Kłosowski zamiast Edwarda Czesaka

komisja ITRE: Edward Czesak

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


15. Sytuacja w Arabii Saudyjskiej i w Iranie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Arabii Saudyjskiej i w Iranie (2015/2518(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Josef Weidenholzer, Klaus Buchner, Victor Boştinaru, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Afzal Khan i Jonathan Arnott.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


16. Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia określonych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Nathalie Griesbeck przedstawiła swoje sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiřígo Pospíšila, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Alessandra Mussolini, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Buda i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Kostas Chrysogonos i Jiří Pospíšil.

Głos zabrały: Věra Jourová i Nathalie Griesbeck.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 20.1.2016.

Głos zabrał Notis Marias w sprawie procedury pytań z sali (Przewodnicząca przypomniała obowiązujące przepisy).


17. Środki ochrony indywidualnej ***I - Urządzenia spalające paliwa gazowe ***I - Urządzenia kolei linowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń kolei linowych [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Vicky Ford, Catherine Stihler i Antonio López-Istúriz White przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Laura Agea (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Pascal Arimont w imieniu grupy PPE, Kerstin Westphal w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Cristian-Silviu Buşoi, Lara Comi, Paul Rübig, Seán Kelly, Alberto Cirio i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska, Vicky Ford, Catherine Stihler i Antonio López-Istúriz White.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 20.1.2016, pkt 7.4 protokołu z dnia 20.1.2016 i pkt 7.5 protokołu z dnia 20.1.2016.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 574.582/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności