Index 
Protokoll
PDF 267kWORD 183k
Tisdagen den 19 januari 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Sammanfattning av Luxemburgs rådsordförandeskap (debatt)
 4.Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (omröstning)
  5.4.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  5.5.Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (omröstning)
  5.6.Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster (omröstning)
  5.7.Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (omröstning)
  5.8.Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (omröstning)
  5.9.Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Slutsatser från Europeiska rådets möte (17-18 december) (debatt)
 10.Situationen i Polen (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Fredsprocessen i Colombia (debatt)
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.Utskottens sammansättning
 15.Situationen i Saudiarabien och Iran (debatt)
 16.Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden ***I (debatt)
 17.Personlig skyddsutrustning ***I – Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I – Linbaneanläggningar ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (2015/2522(RSP))

—   Indrek Tarand, Jean Lambert, Karima Delli, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om situationen för frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (B8-0081/2016),

—   Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini och Gerolf Annemans för ENF-gruppen, om frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (B8-0084/2016),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (B8-0085/2016),

—   Cristian Dan Preda , Lara Comi, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Zver Milan, Ildikó Gáll-Pelcz, Svoboda Pavel, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze,Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc, Elisabetta Gardini och Adam Szejnfeld för PPE-gruppen, om frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (B8-0090/2016),

—   Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Corneli van Baalen, Hilde Vautmans och Valentinas Mazuronis, om frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (B8-0093/2016),

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, om frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (B8-0096/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, om frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt italienska, estniska och brittiska medborgare (B8-0099/2016).

II.   Etiopien (2015/2520(RSP))

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Davor Škrlec, Igor Šoltes och Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, om Etiopien (B8-0082/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om Etiopien (B8-0086/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om Etiopien (B8-0087/2016),

—   Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc och Adam Szejnfeld för PPE-gruppen, om Etiopien (B8-0091/2016),

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om Etiopien (B8-0095/2016),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om Etiopien (B8-0100/2016),

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, om Etiopien (B8-0121/2016).

III.   Nordkorea (2015/2521(RSP))

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun och Heidi Hautala, om situationen i Nordkorea (B8-0083/2016),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas och Marco Zanni för EFDD-gruppen, om Nordkorea (B8-0088/2016),

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, om Nordkorea (B8-0089/2016),

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Therese Comodini Cachia, Seán Kelly, Romana Tomc, Elisabetta Gardini och Adam Szejnfeld för PPE-gruppen, om Nordkorea (B8-0092/2016),

—   Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om Nordkorea (B8-0094/2016),

—   Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om Nordkorea (B8-0097/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Fernández Rodríguez-Piñero, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, om Nordkorea (B8-0098/2016).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Sammanfattning av Luxemburgs rådsordförandeskap (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Sammanfattning av Luxemburgs rådsordförandeskap (2015/2964(RSP))

Xavier Bettel (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Viviane Reding, för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Tunne Kelam, Alfred Sant, Timothy Kirkhope, Nikolaos Chountis, Mara Bizzotto, Andrejs Mamikins, Gerolf Annemans och Mercedes Bresso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andreas Schwab, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pervenche Berès, Seán Kelly, Lampros Fountoulis om fördelningen av talartiden under ögonkontaktsförfarandet (talmannen gav upplysningar om detta), och Costas Mavrides.

Talare: Jean-Claude Juncker och Xavier Bettel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

4. Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (debatt)

Betänkande om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden” [2015/2147(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt redogjorde för betänkandet.

Talare: Renato Soru (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Jutta Steinruck (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Merja Kyllönen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet JURI) och Michał Boni (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Henna Virkkunen för PPE-gruppen, Miapetra Kumpula-Natri för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, och Andreas Schwab.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor och Maria Grapini.

Talare: Andrus Ansip, Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 19.1.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.20, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.30.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

Talare: Notis Marias informerade parlamentet om att de grekiska medborgaren Richard Spiros Hagabimana, som fängslats olagligen i Burundi, hade frikänts och skulle friges inom kort.


5.1. Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet [2015/2241(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0001)


5.2. Begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet [2015/2268(IMM)] – utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0002)


5.3. Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


5.4. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2015/2140(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0004)


5.5. Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (omröstning)

Betänkande om rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar [2015/2139(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG från CULT-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0005)

Inlägg:

Julie Ward (föredragande).


5.6. Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster (omröstning)

Betänkande om lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion [2015/2106(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0006)


5.7. Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (omröstning)

Betänkande om externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa [2015/2111(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0007)


5.8. Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (omröstning)

Betänkande om kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet [2015/2088(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0008)

Inlägg:

Syed Kamall yttrade sig om den elektroniska kontrollen av punkt 62, andra delen.


5.9. Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (omröstning)

Betänkande om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden” [2015/2147(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0009)

Inlägg:

Evelyne Gebhardt (föredragande) yttrade sig om översättningen till franska av ändringsförslagen 3 och 11.


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Gabriel Mato - A8-0367/2015
Richard Corbett, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan och Steven Woolfe

Betänkande Werner Langen - A8-0368/2015
Richard Corbett, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Diane Dodds, Marian Harkin och Steven Woolfe

Betänkande Julie Ward - A8-0373/2015
Krisztina Morvai, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Marijana Petir, Stanislav Polčák och Diane Dodds

Betänkande Burkhard Balz - A8-0360/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Nicola Caputo, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Barbara Matera - A8-0369/2015
Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Anna Maria Corazza Bildt, Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marijana Petir, Diane Dodds och Marian Harkin

Betänkande Marek Plura - A8-0366/2015
Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Ilhan Kyuchyuk, István Ujhelyi, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Diane Dodds och Marian Harkin

Betänkande Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt - A8-0371/2015
Jiří Pospíšil, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Seán Kelly och Marian Harkin.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Slutsatser från Europeiska rådets möte (17-18 december) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte (17-18 december) (2015/2989(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Guy Verhofstadt, om Farange inlägg, Nigel Farage, om Guy Verhofstadts inlägg, Beatrix von Storch, som ställde en fråga (”blått kort”) till Ulrike Lunacek som denna besvarade, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Guy Verhofstadt och Alain Lamassoure.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Tania González Peñas, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Maria João Rodrigues, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Janice Atkinson, Manolis Kefalogiannis, Knut Fleckenstein, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Glenis Willmott, Patrizia Toia, Iratxe García Pérez, Iliana Iotova och Elisa Ferreira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios och Michaela Šojdrová.

Talare: Jean-Claude Juncker.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


10. Situationen i Polen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Beata Szydło (Polens premiärminister).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, Michał Marusik för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, (talmannen påminde om att allmänheten på läktarna måste avhålla sig från att uttrycka sitt medhåll eller avståndstagande), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Michał Marusik för ENF-gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, och Esteban González Pons för PPE-gruppen.

Talare: Beata Szydło.

Talare: Guy Verhofstadt gjorde ett yttrande om Beata Szydłos inlägg, vilket hon besvarade.

Talare: Bert Koenders, Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Frans Timmermans.

Talare: Beata Szydło.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: en senare sammanträdesperiod.


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

11. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P7_TA(2012)0424(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 8 i protokollet av den 18.1.2016).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.


12. Fredsprocessen i Colombia (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias och Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, om stöd för fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Raffaele Fitto,för ECR-gruppen, om fredsprocessen i (Colombia 2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016),

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička och Johannes Cornelis van Baalen, för ALDE-gruppen, om fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016),

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, till stöd för fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016),

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016),

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om stöd för fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0061/2016),

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om fredsprocessen i Colombia (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 20.1.2016.


13. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, och Pavel Telička för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund och Nikos Androulakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Utskottens sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

REGI-utskottet: Sławomir Kłosowski i stället för Edward Czesak

ITRE-utskottet: Edward Czesak

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


15. Situationen i Saudiarabien och Iran (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Saudiarabien och Iran (2015/2518(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Josef Weidenholzer, Klaus Buchner, Victor Boştinaru, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Afzal Khan och Jonathan Arnott.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden [COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Nathalie Griesbeck redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Alessandra Mussolini, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Buda och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Kostas Chrysogonos och Jiří Pospíšil.

Talare: Věra Jourová och Nathalie Griesbeck.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 20.1.2016.

Talare: Notis Marias yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet (talmannen påminde om de gällande reglerna).


17. Personlig skyddsutrustning ***I – Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I – Linbaneanläggningar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om personlig skyddsutrustning [COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen [COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar [COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Vicky Ford, Catherine Stihler och Antonio López-Istúriz White redogjorde för betänkandena.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Laura Agea (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Pascal Arimont för PPE-gruppen, Kerstin Westphal för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Cristian-Silviu Buşoi, Lara Comi, Paul Rübig, Seán Kelly, Alberto Cirio och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska, Vicky Ford, Catherine Stihler och Antonio López-Istúriz White.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 20.1.2016, punkt 7.4 i protokollet av den 20.1.2016 och punkt 7.5 i protokollet av den 20.1.2016.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 574.582/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.50.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Händel, Konečná, Liberadzki, Lietz, Lösing, Łybacka, Michels, Paksas, Pietikäinen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy