Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 20. jaanuar 2016 - Strasbourg

3. Madalmaade eesistumisaja tegevuskava (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Madalmaade eesistumisaja tegevuskava (2015/2963(RSP))

Mark Rutte (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicola Danti, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Raymond Finch, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerard Batten, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel ja Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Janice Atkinson, Diane Dodds, Esther de Lange, Paul Tang, Peter van Dalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Dennis de Jong, Bas Eickhout, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Annie Schreijer-Pierik, Nigel Farage, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Jan Olbrycht, Maria João Rodrigues, Kosma Złotowski, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Anja Hazekamp, Sven Giegold, Peter Lundgren, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, ja Gianluca Buonanno.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Anneleen Van Bossuyt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Jane Collins, Krisztina Morvai, Luis de Grandes Pascual, Bernd Lange, Roberts Zīle, Gesine Meissner, João Ferreira, Elisabetta Gardini, Isabelle Thomas, Timothy Kirkhope, Fredrick Federley, András Gyürk, Richard Corbett, Joachim Starbatty, Mariya Gabriel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Gunnar Hökmark, Roberto Gualtieri, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Andrzej Grzyb, Kathleen Van Brempt, Pavel Poc, Iratxe García Pérez, Clare Moody, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Tanja Fajon ja Evelyn Regner.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Mark Rutte.

Arutelu lõpetati.

°
° ° °

Sõna võtsid Gerard Batten eelkõneleja Mark Rutte sõnavõtu ajal istungisaalis valitsenud taustamüra kohta ja Steven Woolfe küsimuse kohta, mille tõstatas James Carver 18. jaanuaril 2016 oma üheminutilises sõnavõtus poliitiliselt olulistel teemadel (18.1.2016 protokollipunkt 21) (president võttis selle teadmiseks).

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika