Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. januar 2016 - Strasbourg

4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår en undtagelse for visse offentlige organer og centralbanker i tredjelande, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår visse aspekter af producentsamarbejdet (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. december 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om overordnede principper og kriterier for Den Fælles Afviklingsfonds investeringsstrategi og regler for fondens forvaltning (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. december 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kriterierne vedrørende beregning af ex ante-bidrag og om de omstændigheder og betingelser, under hvilke betalingen af ekstraordinære ex post-bidrag kan udsættes helt eller delvist (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til levering og distribution af frugt og grøntsager, forarbejdede frugter og grøntsager og bananprodukter inden for rammerne af skolefrugt- og grøntsagsordningen (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår depositarers forpligtelser (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/... (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2015

Henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede afgørelse om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. januar 2016

Henvist til kor. udv.: IMCO

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik