Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller undantag för vissa tredjeländers offentliga myndigheter och centralbanker, indikatorer på marknadsmanipulation, tröskelvärden för offentliggörande, den behöriga myndigheten för anmälningar av uppskjutna offentliggöranden, tillstånd att handla under stängda perioder och typer av anmälningspliktiga transaktioner för personer i ledande ställning (C(2015)08943 - 2015/3038(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1308/2013 vad gäller vissa aspekter av samarbetet mellan producenter (C(2015)08948 - 2015/3030(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av allmänna principer och kriterier för investeringsstrategin och bestämmelser för förvaltningen av den gemensamma resolutionsfonden (C(2015)09013 - 2015/3036(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kriterierna för beräkning av förhandsbidrag och vad gäller de omständigheter och villkor under vilka betalning av extraordinära efterhandsbidrag får skjutas upp helt eller delvis (C(2015)09016 - 2015/3039(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 med avseende på unionsstöd till tillhandahållande och distribution av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter inom ramen för programmet för frukt och grönsaker i skolan (C(2015)09064 - 2015/3040(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut (C(2015)09160 - 2015/3041(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/… (C(2015)09248 - 2015/3042(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade beslut om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG vad gäller benämningar på examensbevis och utbildningar (C(2016)00001 - 2016/2525(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 januari 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy