Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (D040865/02 - 2016/2501(RPS) - tidsfrist: 7 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller hudkorrosion/hudirritation, allvarlig ögonskada/ögonirritation och akut toxicitet (D041721/03 - 2016/2506(RPS) - tidsfrist: 13 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av vissa livsmedelstillsatser som är tillåtna i alla livsmedelskategorier (D042507/03 - 2016/2500(RPS) - tidsfrist: 24 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i vissa drycker som är energireducerade eller utan tillfört socker (D042508/03 - 2016/2516(RPS) - tidsfrist: 14 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av steviolglykosider (E 960) som sötningsmedel i senap (D042509/03 - 2016/2512(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (D042554/03 - 2016/2508(RPS) - tidsfrist: 12 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 661/2009 (D042559/03 - 2016/2510(RPS) - tidsfrist: 12 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för cyazofamid, cykloxydim, difluoroättiksyra, fenoxikarb, flumetralin, fluopikolid, flupyradifuron, fluxapyroxad, kresoximmetyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimetalin och teflutrin i eller på vissa produkter (D042689/02 - 2016/2509(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för klorantraniliprol, cyflumetofen, cyprodinil, dimetomorf, ditiokarbamater, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, myklobutanil, propikonazol, sedaxan och spirodiklofen i eller på vissa produkter (D042721/02 - 2016/2531(RPS) - tidsfrist: 15 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för atrazin i eller på vissa produkter (D042722/02 - 2016/2511(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för kaptan, propikonazol och spiroxamin i eller på vissa produkter (D042723/02 - 2016/2513(RPS) - tidsfrist: 13 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), kalciumkarbid, kaliumjodid, natriumvätekarbonat, reskalur och Beauveria bassiana stam ATCC 74040 och Beauveria bassiana stam GHA (D042746/02 - 2016/2505(RPS) - tidsfrist: 9 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG vad gäller krav på språkkunskaper (D043090/01 - 2016/2507(RPS) - tidsfrist: 12 april 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy