Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/3033(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0041/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0016

Pöytäkirja
Keskiviikko 20. tammikuuta 2016 - Strasbourg

7.8. Kolumbian rauhanprosessi (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 ja B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0041/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 ja B8-0062/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda ja Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru ja Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán ja Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0016)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö