Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/3033(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0041/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0016

Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

7.8. Fredsprocessen i Colombia (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 och B8-0062/2016 (2015/3033(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0041/2016

(ersätter B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016 och B8-0062/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cristian Dan Preda och Gabriel Mato, för PPE-gruppen,

—   Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carlos Zorrinho, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sergio Gutiérrez Prieto, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Renato Soru och Tibor Szanyi, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, för ECR-gruppen,

—   Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička och Johannes Cornelis van Baalen, för ALDE-gruppen,

—   Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán och Lidia Senra Rodríguez, för GUE/NGL-gruppen,

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0016)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy