Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург

11. COP 21 (разискване)
CRE

Изявление на Laurent Fabius, председател на Конференцията по изменението на климата в Париж: COP 21 (2016/2524(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да започне разискването.

Laurent Fabius (председател на Конференцията по изменението на климата в Париж) направи изявление.

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

Изказа се Laurent Fabius.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност