Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

12. Хуманитарната ситуация в Йемен (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарната ситуация в Йемен (2016/2515(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Alessia Maria Mosca, Javier Nart, James Carver, Eugen Freund, Ignazio Corrao и Michela Giuffrida.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Bert Koenders.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 4.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност