Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP))

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Knut Fleckenstein, που απαντά, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Tim Aker, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (η Πρόεδρος ασκεί κριτική σε ορισμένα από τα λεγόμενά του), Sandra Kalniete, Tim Aker, σχετικά με τα σχόλια της Προέδρου επί της παρέμβασης του Olaf Stuger (η Πρόεδρος δεν ανακαλεί και ζητεί από τον Tim Aker να μην υποβαθμίζει το επίπεδο της συζήτησης), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda και Adam Szejnfeld.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εφαρμογή των Συμφωνιών Σύνδεσης/DCFTA με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki και Edward Czesak, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Kateřina Konečná και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου