Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 stycznia 2016 r. - Strasburg

14. Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Andrej Plenković w imieniu grupy PPE i Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Barbara Spinelli, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Knutowi Fleckensteinowi, który na nie odpowiedział, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Tima Akera, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (Przewodnicząca skrytykowała niektóre jego słowa), Sandra Kalniete, Tim Aker w sprawie uwag Przewodniczącej do wystąpienia Olafa Stugera (Przewodnicząca podtrzymała swoje uwagi i zwróciła się do Tima Akera o poszanowanie powagi debaty), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wykonywania układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu (DCFTA) zawartych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie wykonywania układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu zawartych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016);

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička i Ivo Vajgl, w imieniu grupy ALDE, w sprawie wykonywania układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu zawartych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki i Edward Czesak, w imieniu grupy ECR, w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi i Boris Zala, w imieniu grupy S&D, w sprawie wykonywania układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu zawartych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016);

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná i Jiří Maštálka, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 21.1.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności