Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg

14. Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrej Plenković för PPE-gruppen, och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Barbara Spinelli, ställde en fråga ("blått kort") till Knut Fleckenstein, som besvarade den, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Tim Aker, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Michael Gahler, Victor Boştinaru, Sajjad Karim, Petras Auštrevičius, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Mike Hookem, Jean-Luc Schaffhauser, Jaromír Štětina, Richard Howitt, Monica Macovei, Javier Nart, Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Petr Mach, Olaf Stuger (talmannen riktade kritik mot vissa av hans yttranden), Sandra Kalniete, Tim Aker, om talmannens kommentarer om Olaf Stugers anförande (talmannen vidhöll dessa och uppmanade Tim Aker att hålla debatten på en värdig nivå), David Martin, Ryszard Czarnecki, Marietje Schaake, Steeve Briois, Elmar Brok, Tonino Picula, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Caspary, Andrejs Mamikins, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Andrzej Grzyb, Joachim Schuster, Eduard Kukan, Kati Piri, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Gunnar Hökmark, Pavel Svoboda och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrea Bocskor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bronis Ropė, Tim Aker och Georgios Epitideios.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0068/2016),

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0069/2016),

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Pavel Telička och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0077/2016),

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki och Edward Czesak för ECR-gruppen, om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0078/2016),

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi och Boris Zala för S&D-gruppen, om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0079/2016),

—   Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, om de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP)) (B8-0080/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 21.1.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy