Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург

16. Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (2016/2569(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR (председателят, след като прикани оратора да забави ритъма на изказването си, му отне думата), Javier Nart, от името на групата ALDE, Ангел Джамбазки, относно провеждането на разискването (председателят съобщи, че ще сезира Бюрото във връзка с този въпрос), Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Андрей Ковачев, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Ангел Джамбазки, Neoklis Sylikiotis, Tim Aker и Franz Obermayr, последният също относно провеждането на разискването.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 4.2.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност