Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

16. Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Συστηματική μαζική εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (2016/2569(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR (ο Πρόεδρος, αφού παρακάλεσε καταρχάς τον ομιλητή να επιβραδύνει τον ρυθμό της ομιλίας του, του αφαιρεί τον λόγο), Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Angel Dzhambazki, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης (ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι θα παραπέμψει το θέμα στο Προεδρείο), Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Michèle Alliot-Marie, Afzal Khan, Ryszard Antoni Legutko, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, György Hölvényi, Ana Gomes, Marek Jurek, Tunne Kelam, Silvia Costa, Branislav Škripek, Antonio Tajani, Neena Gill, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marijana Petir και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Anna Záborská, Angel Dzhambazki, Νεοκλής Συλικιώτης, Tim Aker και Franz Obermayr, ο τελευταίος δε επίσης σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου